Имплементација МСФИ 9 у банкама

Банке у Републици Србији имају обавезу, утврђену одредбама Закона о банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), да при састављању годишњих финансијских извештаја примењују Међународне стандарде финансијског извештавања (у даљем тексту: МСФИ) од дана који је надлежно међународно тело одредило као дан почетка њихове примене. Одбор за међународне рачуноводствене стандарде објавио је да се МСФИ 9 – Финансијски инструменти примењује од 1. јануара 2018. године када уједно престаје примена Међународног рачуноводственог стандарда 39 – Финансијски инструменти: признавање и одмеравање. Значај почетка примене МСФИ 9 произилази из промене начина класификације, вредновања и обрачуна умањења вредности финансијских инструмената и за банке представља важан заокрет у погледу признавања и исказивања кредитних губитака, будући да уместо концепта насталих кредитних губитака уводи концепт очекиваних кредитних губитака који, између осталог, укључује и макроекономске моделе приликом вршења њихове процене и обрачуна.

У складу са стратешким опредељењем да континуирано унапређује правни оквир у складу са прописима Европске уније, међународним стандардима и најбољом праксом на начин који обезбеђује очување и јачање стабилности банкарског и финансијског система, уз уважавање специфичности домаћих прописа и тржишта, Народна банка Србије је током 2017. године интензивно радила на утврђивању неопходних измена прописа ради омогућавања примене МСФИ 9 у банкама од дана почетка његове примене. Поред тога, имајући у виду промене у пословању и финансијском извештавању банака услед почетка примене новог стандарда, Народна банка је, у складу са својим надлежностима, током 2017. године спроводила активности праћења припреме банака за почетак примене МСФИ 9. Упитници о активностима банака у вези са имплементацијом МСФИ 9 имали су за циљ анализу квалитативне оспособљености појединачних банака и банкарског сектора у целини за примену МСФИ 9, модела које банке планирају да користе за обрачун обезвређења у складу са новим стандардом и процену очекиваних ефеката почетка примене МСФИ 9 на износ обезвређења финансијских инструмената и капитал банке. Најважнији закључци анализа показују да се услед примене МСФИ 9 очекује смањење показатеља адекватности капитала за око 0,39 п.п, што не утиче на способност банкарског сектора да апсорбује све потенцијалне губитке, имајући у виду да је и након очекиваног смањења, адекватност капитала значајно изнад прописаног минимума (прописано је 8%, а просечна вредност крајем септембра 2017. године је износила 22,46%). Закључци анализа садржани су у оквиру презентације Реализација пројекта имплементације МСФИ 9 која је представљена на саветовању Годишњи рачун – Прва примена МСФИ 9, децембра 2017. године на Палићу.

Ради остваривања транспарентног дијалога, правовремене укључености свих заинтересованих страна и обезбеђивања потребних информација o имплементацији МСФИ 9 у пракси, активности праћења припрема банака за примену МСФИ 9 и утврђивања неопходних измена прописа одвијале су се под окриљем у те сврхе формиране радне групе у чијем саставу су, поред запослених Народне банке Србије били и представници банака, Удружења банака Србије и спољних ревизора. Након спроведене јавне расправе, усвојен је сет прописа (објављених у „Службеном гласнику РС” бр. 101/2017 од 10. новембра 2017. године), којим је омогућена примена МСФИ 9 у банкама од 1. јануара 2018. године, и то:

  • Одлука о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке;
  • Одлука о изменама и допунама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке;
  • Одлукa о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира;
  • Одлука о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака;
  • Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке.

Кратак приказ новина у  регулаторном оквиру за банке које су последица усвајања наведеног сета подзаконских аката дат је у оквиру презентације Нова подзаконска регулатива у циљу имплементације МСФИ 9. У циљу омогућавањa свим заинтересованим лицима да се упознају са ставовима Народне банке Србије о конкретним питањима у вези са применом нових прописа, а у складу са успостављеном праксом, Народна банка Србије је објавила Одговорe на најчешће постављана питања у вези са првом применом МСФИ 9. Спроведене активности одражавају опредељење Народне банке Србије да подстакне прудентну примену МСФИ 9 у домаћем банкарском сектору, омогући повећање транспарентности финансијских извештаја банака са аспекта начина вредновања билансних позиција и ојача поверење у финансијску позицију банака. Активности Народне банке Србије у вези са применом новог стандарда се настављају, нарочито имајући у виду да се прва примена и имплементација новог стандарда у банкарском сектору Републике Србије одвија истовремено са истим процесом у другим земљама које примењују МСФИ, као и то да се још увек у домаћој и међународној пракси нису идентификовала питања и проблеми који су последица његове примене у пракси. Народна банка Србије ће пажљиво анализирати укупне евидентиране ефекте у пословним књигама банака и настојаће да и у наредном периоду, уз помоћ стечених искустава из процеса праћења почетка примене МСФИ 9 у банкама, сва сазнања искористи у правцу даљег унапређења регулаторног и супервизорског оквира, као и побољшања квалитета финансијског извештавања банака. С тим у вези, у складу са својим надлежностима, Народна банка Србије ће наставити дијалог са банкама у оквиру редовних контролних активности, и сарађивати са спољним ревизорима на тему праћења примене МСФИ 9 у банкама.