Шифарник међународних организација

Назив организације Оригинални назив Ознака Скраћени назив Банка или друга финансијска организација1
Агенција за мултилатералне гаранције инвестиција Multilateral Investment Guarantee Agency, Washington, USA  1N MIGA
Агенција Уједињених нација за помоћ палестинским избеглицама на Блиском истоку United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Gaza, Cisjordania-Gaza 1Q UNRWA  
Азијска развојна банка  Asian Development Bank, Manila, Philippines  5E AsDB
Азијски развојни фонд Asian Development Fund 5R  
Андска развојна корпорација  Andean Development Corporation, Caracas, Venezuela  5U ADC
Арапска банка за економски развој Африке  Banque arabe pour le développement économique en Afrique  5N BADEA
Арапски монетарни фонд    Arab Monetary Fund, Abu Dhabi, United Arab Emirates  5M AMF
Афричка извозно-увозна банка African Export-Import Bank 7H Afreximbank
Афричка развојна банка African Development Bank, Abidjan, Côte d' Ivoire  5D AfDB
Афрички развојни фонд African Development Fund 5Q ADF
Банка за међународнa поравнањa  Bank for International Settlements, Basel, Switzerland 5B BIS
Банка средњоафричких држава Banque des États de l’Afrique centrale  5W BEAC
Високи комесеријат Уједињених нација за избеглице United Nations High Commissioner for Refugees, Genève, Switzerland  1P UNHCR  
Евроазијска развојна банка Eurasian Development Bank  6S EDB
Европска банка за обнову и развој European Bank for Reconstruction and Development, London, UK  5F EBRD
Европска заједница за угаљ и челик European Community of Steel and Coal  4H ECSC  
Европска инвестициона банка European Investment Bank,  Luxembourg, Luxembourg 4C EIB
Европска јужна опсерваторија European Southern Observatory, Garching, Germany  6M ESO  
Европска канцеларија за патенте  European Patent Office, München, Germany  6F EPO  
Европска комисија European Commission  4D EC  
Европска компанија за финансирање железнице European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock EUROFIMA
Европска лабораторија за молекуларну биологију  European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, Germany  6O EMBL  
Европска организација за безбедност ваздушног саобраћаја European Organisation for the Safety of Air Navigation, Brussels, Belgium  6G EUROCONTROL  
Европска организација за искоришћавање метеоролошких сателита  European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, Darmstadt, Germany  6L EUMETSAT  
Европска организација за нуклеарна истраживања European Organisation for Nuclear Research, Genève, Switzerland 6P CERN  
Европска организација за телекомуникационе сателите European Telecommunications Satellite Organisation, Paris, France  6H EUTELSAT  
Европска радиодифузна унија European Broadcasting Union 6K EBU  
Европска свемирска агенција  European Space Agency, Paris, France 6E ESA  
Европска централна банка European Central Bank, Frankfurt/Main, Germany 4F ECB
Европски инвестициони фонд European Investment Fund, Luxembourg, Luxembourg  4G EIF
Европски механизам за стабилност European Stability Mechanism 4S ESM
Европски монетарни систем  European Monetary System, Brussels, Belgium  4B EMS  
Европски парламент European Parliament 4K    
Европски развојни фонд European Development Fund  4E EDF
Европски савет European Council 4O    
Европски суд правде  Court of Justice 4M    
Европски фонд за финансијску стабилност European Financial Stability Facility 7Y EFSF
Европски центар за средњорочне прогнозе времена European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Reading, UK  6N ECMWF  
Економска и монетарна заједница Средње Африке  Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale  5X CEMAC  
Економски и социјални комитет Economic and Social Committee 4P    
ЕУ-афрички фонд за улагање у инфраструктуру EU-Africa Infrastructure Trust Fund 4R    
Западноафричка економска и монетарна унија West African Economic and Monetary Union  6I WAEMU  
Исламска развојна банка  Islamic Development Bank  6R IDB
Источнокарипска валутна унија  Eastern Caribbean Currency Union  5Y 5Y ECCU
Источнокарипска централна банка  Eastern Caribbean Central Bank 5I ECCB
Карипска развојна банка  Caribbean Development Bank, St Michael, Barbados  5L CDB
Комитет региона Committee of the Regions 4Q    
Латинско-амерички резервни фонд Fondo Latino Americano de Reservas 7J FLAR
Међуамеричка инвестициона корпорација  Inter-American Investment Corporation, Washington, USA  5G IIC
Међуамеричка развојна банка  Inter-American Development Bank, Washington, USA  5C IADB
Међународна агенција за атомску енергију  International Atomic Energy Agency, Wien, Austria  1R IAEA  
Међународна банка за економску сарадњу  International Bank for Economic Co-operation, Moskva, Russia 5J IBEC
Међународна банка за обнову и развој  International Bank for Reconstruction and Development  1E IBRD
Међународна инвестициона банка  International Investment Bank  5K IIB
Међународна организација за миграције  International Organisation for Migration, Genève, Switzerland  6Q> IOM  
Међународна организација за телекомуникационе сателите  International Telecommunications Satellite Organisation  6J INTELSAT  
Међународна организација рада  International Labour Organisation, Genève, Switzerland  1S ILO  
Међународна телекомуникациона унија International Telecommunication Union, Genève, Switzerland  1T ITU  
Међународна унија кредитних и инвестиционих осигуравача International Union of Credit and Investment Insurers 8A    
Међународна финансијска корпорација  International Finance Corporation, Washington, USA  1M IFC
Међународне организације, осим институција Европске уније International Organisations excluding European Union Institutions 7Z    
Међународни комитет Црвеног крста  International Committee of the Red Cross  6D ICRC  
Међународни монетарни фонд International Monetary Fund, Washington, USA  1C IMF
Међународни фонд за развој пољопривреде International Fund for Agricultural Development, Roma, Italy 1L IFAD
Међународни фонд за финансирање имунизације International Finance Facility for Immunisation 7L IFFIm  
Међународно удружење за развој  International Development Association, Washington, USA 1F IDA  √
Нордијска инвестициона банка  Nordic Investment Bank, Helsinki, Finland 5H NIB   √
Организацијe Уједињених нација United Nations organisations 1B    
Организација за економску сарадњу и развој Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, France  5A OECD  
Организација Северноатлантског споразума North Atlantic Treaty Organisation, Brussels, Belgium  6B NATO  
Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, Paris, France   1H UNESCO  
Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Roma, Italy 1J FAO  
Остале ЕУ институције, органи и тела који се финансирају из општег буџета Other EU Institutions, Organs and Organisms covered by the General budget 4J    
Остале мале институције Европске уније (Омбудсман, Супервизор за заштиту података) Other small European Union Institutions (Ombudsman, Data Protection Supervisor etc.) 4Z    
Остале међународне нефинансијске организације другде неспоменуте Other International Non-Financial Organisations n.i.e. 6Z    
Остале међународне финансијске организације другде неспоменуте Other International Financial Organisations n.i.e. 5Z  
Остале организације Уједињених нација другде неспоменуте Rest of UN Organisations n.i.e. 1Z    
Париски клуб кредитних институција Paris Club Creditor Institutions 6T  
Посебни унифицирани развојни фондови Fonds spécial unifié de développement 5S  
Развојна банка Савета Европе Council of Europe Development Bank  6U CEB  √
Развојна банка средњоафричких држава Central African States’ Development Bank  5P CASDB  √
Ревизорски суд Court of Auditors 4N    
Савет Европе Council of Europe, Strasbourg, France 6C CE  
Савет Европске уније Council of the European Union 4L    
Светска здравствена организација World Health Organisation, Genève, Switzerland 1K WHO  
Светска трговинска организација World Trade Organisation, Genève, Switzerland  1D WTO  
Средњоамеричка банка за економску интеграцију Central American Bank for Economic Integration  5T CABEI
Фонд Белгије и Конга за амортизацију и управљање Fonds Belgo-Congolais D'Amortissement et de Gestion 7K    
Фонд за евро-медитеранске инвестиције и партнерство Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership 4V FEMIP  √
Фонд за инвестициону подршку земљама које се граниче са ЕУ  Neighbourhood Investment Facility 4I    √
Фонд Уједињених нација за децу  United Nations Children’s Fund, New York, USA  1O UNICEF  
Централна банка западноафричких држава Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest  5O BCEAO  √

1. Део шифре 74 који се односи на означавање банака и других финансијских организација, за потребе састављања обрасца биланса стања (Прилог 1), на основу Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке (''Службени гласник РС'', бр. 71/2014 и 135/2014)