Нумизматика

Нумизматика је област која се бави изучавањем како старог новца, тако и новца из савременог периода. Њен назив потиче од грчке речи «номисма», са значењем кованица, новац. У шири домен нумизматике спадају и медаљерство, фалеристика (сакупљање ордења) и скрипофилија (сакупљање старих вредносних папира). Предмети из домена нумизматике групишу се, чувају и обрађују у оквиру нумизматичких збирки. У Народној банци Србије Нумизматичку збирку обрађује Група за нумизматику.

Група за нумизматику

У делокруг рада Групе за нумизматику спада: систематско попуњавање нумизматичке збирке која се чува у трезору и каталошка и документациона обрада те збирке, ради њене презентације путем сталне изложбене поставке; учешће у изради нумизматичких публикација и праћење домаће и стране нумизматичке литературе; праћење светских искустава о емисијама пригодног кованог новца, и то у погледу мотива, врсте метала, апоенске структуре, висине емисије, продајне цене и сл.; израда пројеката, програма и елабората о пригодном кованом новцу који издаје Народна банка Србије.

Контакт:
svetlana.miljanic@nbs.rs 
aleksandra.zivkovic@nbs.rs