Замена новчаница и кованог новца неподобних за оптицај

Карактеристике новчаница и кованог новца које могу бити предмет замене у банкама дефинисане су Прилогом 7 и Прилогом 8 Одлуке о управљању токовима готовине („Службени гласник РС“, бр. 60/2012).

Банке су дужне да правним и физичким лицима замењују новчанице и ковани новац који нису подобни за оптицај.

Новчанице неподобне за оптицај:

 • када се на замену поднесе најмање 51% површине исправне новчанице; 
 • када је преко целе новчанице уочљива запрљаност; 
 • када су на новчаници јасно уочљиве мрље; 
 • када је на новчаници уочљива додатна слика и/или слова, бројеви и други знаци написани или нанесени на новчаници – графити; 
 • када је на делу новчанице или целој новчаници уочљив недостатак боје (нпр. опрана новчаница); 
 • када новчаница има најмање једно зацепљење; 
 • кад новчаница на себи има јасно уочљиве рупе; 
 • када новчаници недостаје део/делови уздуж макар једне њене ивице (нпр. угао који недостаје); 
 • када су делови једне или више новчаница спојени лепљивом траком, лепком или су вршене неке друге поправке; 
 • када је новчаница изгужвана и када то знатно утиче на њен визуелни изглед;
 • када је новчаница млитава, односно са структурним променама које су довеле до губитка крутости;
 • када је новчаница пресавијена и не може се поправити  руком;
 • када је код новчанице најмање један јасно савијен угао и не може се поправити руком;
 • када је новчаница израђена са извесном грешком и као таква пуштена у оптицај (макулатура).

У случају да се банци на замену поднесе мање од 51% површине исправне новчанице – потребно је да банка од подносиоца новчанице обезбеди писмено образложење како је дошло до оштећења новчанице, односно ако недостаје део или делови новчанице, образложење шта се догодило с делом, односно деловима који недостају, како је подносилац новчанице дошао у посед те новчанице, као и податке о подносиоцу.  Такве новчанице банка шаље Народној банци Србије, која одлучује да ли има или нема основа за њихову замену.

У случају да се банци на замену поднесе новчаница обојена упозоравајућом бојом – потребно је да банка од подносиоца новчанице обезбеди писмено образложење како је дошло до оштећења новчанице, како је подносилац новчанице дошао у посед те новчанице, као и податке о подносиоцу. Такве новчанице банка шаље Народној банци Србије, која одлучује да ли има или нема основа за њихову замену.

Ковани новац неподобан за оптицај:

 • који је због коришћења у оптицају, корозије или физичких утицаја променио неке од својих физичких особина; 
 • који је у израђен са извесном грешком и као такав пуштен у оптицај (шкарт).