Zamena novčanica i kovanog novca nepodobnih za opticaj

Karakteristike novčanica i kovanog novca koje mogu biti predmet zamene u bankama definisane su Prilogom 7 i Prilogom 8 Odluke o upravljanju tokovima gotovine („Službeni glasnik RS“, br. 60/2012).

Banke su dužne da pravnim i fizičkim licima zamenjuju novčanice i kovani novac koji nisu podobni za opticaj.

Novčanice nepodobne za opticaj:

 • kada se na zamenu podnese najmanje 51% površine ispravne novčanice; 
 • kada je preko cele novčanice uočljiva zaprljanost; 
 • kada su na novčanici jasno uočljive mrlje; 
 • kada je na novčanici uočljiva dodatna slika i/ili slova, brojevi i drugi znaci napisani ili naneseni na novčanici – grafiti; 
 • kada je na delu novčanice ili celoj novčanici uočljiv nedostatak boje (npr. oprana novčanica); 
 • kada novčanica ima najmanje jedno zacepljenje; 
 • kad novčanica na sebi ima jasno uočljive rupe; 
 • kada novčanici nedostaje deo/delovi uzduž makar jedne njene ivice (npr. ugao koji nedostaje); 
 • kada su delovi jedne ili više novčanica spojeni lepljivom trakom, lepkom ili su vršene neke druge popravke; 
 • kada je novčanica izgužvana i kada to znatno utiče na njen vizuelni izgled;
 • kada je novčanica mlitava, odnosno sa strukturnim promenama koje su dovele do gubitka krutosti;
 • kada je novčanica presavijena i ne može se popraviti  rukom;
 • kada je kod novčanice najmanje jedan jasno savijen ugao i ne može se popraviti rukom;
 • kada je novčanica izrađena sa izvesnom greškom i kao takva puštena u opticaj (makulatura).

U slučaju da se banci na zamenu podnese manje od 51% površine ispravne novčanice – potrebno je da banka od podnosioca novčanice obezbedi pismeno obrazloženje kako je došlo do oštećenja novčanice, odnosno ako nedostaje deo ili delovi novčanice, obrazloženje šta se dogodilo s delom, odnosno delovima koji nedostaju, kako je podnosilac novčanice došao u posed te novčanice, kao i podatke o podnosiocu.  Takve novčanice banka šalje Narodnoj banci Srbije, koja odlučuje da li ima ili nema osnova za njihovu zamenu.

U slučaju da se banci na zamenu podnese novčanica obojena upozoravajućom bojom – potrebno je da banka od podnosioca novčanice obezbedi pismeno obrazloženje kako je došlo do oštećenja novčanice, kako je podnosilac novčanice došao u posed te novčanice, kao i podatke o podnosiocu. Takve novčanice banka šalje Narodnoj banci Srbije, koja odlučuje da li ima ili nema osnova za njihovu zamenu.

Kovani novac nepodoban za opticaj:

 • koji je zbog korišćenja u opticaju, korozije ili fizičkih uticaja promenio neke od svojih fizičkih osobina; 
 • koji je u izrađen sa izvesnom greškom i kao takav pušten u opticaj (škart).