Podaci o poslovanju društava za osiguranje

Napomene

  • Podaci su dobijeni od društava za osiguranje pri redovnom izveštavanju po čl. 178 i 179 Zakona o osiguranju i Narodna banka Srbije ne odgovara za njihovu tačnost.
  • Podaci u izveštajima obuhvataju samo podatke društava za osiguranje koja imaju dozvolu za rad za izabrani datum važenja.

Mesečni izveštaji

 

Napomena: Mesečni izveštaji su dostupni od 31. jula 2005. godine. Podaci po mesecima, kao i za kalendarsku godinu, su prvi podaci. Konačni podaci su raspoloživi u okviru godišnjih izveštaja.

Tromesečni izveštaji

Tromesečni izveštaji su dostupni od drugog tromesečja 2005. godine.

 

Napomena:
* Do 2009. godine podaci su prikazivani u okviru godišnjih izveštaja. Počev od četvrtog kvartala 2010. godine podaci se objavljuju u kvartalnoj dinamici.
** Podaci se objavljuju počev od IV kvartala 2015. godine.

Godišnji izveštaji

 

Napomene:
* Podaci o dobrovoljnom penzijskom osiguranju su raspoloživi do 2006. godine, u skladu sa stupanjem na snagu Zakona o doborvoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i obavezom usklađivanja poslovanja društava za osiguranje sa ovim zakonom do 31.12.2006. godine.
** Od IV kvartala 2010. godine podaci se prikazuju u okviru tromesečnih izveštaja.
*** Podaci su objavljeni za period od 2008. do 2014. godine.
**** Podaci se objavljuju počev od 2015. godine.
***** U skladu s izmenama Klasifikacije rizika prema vrstama na kraju 2015. godine i 2019. godine, podaci za prethodnu godinu za pojedine šifre se ne prikazuju u izveštajima za 2015. godinu i 2019. godinu.
****** Podaci za 2022. godinu su ažurirani u aprilu 2024. godine.

Bilansi stanja i bilansi uspeha društava za osiguranje