Statističke nadležnosti NBS

U skladu s članom 6. Zakona o zvaničnoj statistici Narodna banka Srbije je jedan od odgovornih proizvođača zvanične statistike.

Statističke oblasti za koje je nadležna Narodna banka Srbije su bliže utvrđene u Programu zvanične statistike, a detaljan sadržaj aktivnosti, periodika sprovođenja istraživanja i izvori podataka dati su u Planu zvanične statistike:

  1. Monetarna i finansijska statistika
  2. Statistika ekonomskih odnosa sa inostranstvom
  3. Statistika platnog sistema
  4. Anketa o kreditnoj aktivnosti i anketa o inflacionim očekivanjima