Platne institucije i institucije elektronskog novca

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je, na sednici održanoj 28. septembra 2015. godine, doneo odluku da privrednim društvima TENFORE d.o.o. Beograd i EKI TRANSFERS d.o.o. Beograd da dozvole za pružanje platnih usluga. Rešenja kojima se daje dozvola tim privrednim društvima proizvode pravno dejstvo od 1. oktobra 2015. godine, od kada počinje i primena Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014). U pitanju su usluge izvršenja novčane doznake iz člana 4. stav 1. tačka 6) Zakona. Po dobijanju dozvole za pružanje platnih usluga navedeni subjekti biće u mogućnosti da se, u postupku propisanom Zakonom, registruju kao platna institucija podnošenjem registracione prijave Agenciji za privredne registre.

Početak primene Zakona (i podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona) finalizacija je brojnih aktivnosti Narodne banke Srbije na polju uspostavljanja sveobuhvatnog regulatornog okvira u oblasti pružanja platnih usluga i izdavanja elektronskog novca. Pored razvoja samih platnih usluga i uspostavljanja pravila za njihovo pružanje, Zakon stvara pravni osnov za osnivanje i poslovanje platnih institucija i institucija elektronskog novca, kao nove vrste pružalaca platnih usluga. Tim pravnim okvirom uređene su sve vrste platnih usluga, uključujući i one najsavremenije. Vrlo važan segment regulatornog okvira na kome je Narodna banka Srbije posebno insistirala jeste i informisanje korisnika platnih usluga – detaljno su definisane informacije koje korisnik platnih usluga mora da dobije od pružaoca platnih usluga. Pored toga, u slučaju spora, korisnik je posebno zaštićen u skladu sa odredbama ovog zakona i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Zakonom je predviđeno da Narodna banka Srbije vrši nadzor nad svim pružaocima platnih usluga i izdavaocima elektronskog novca, u delu njihovog poslovanja koje se odnosi na pružanje platnih usluga i/ili izdavanje elektronskog novca.