Restrukturiranje banaka

Izmenama i dopunama Zakona o bankama („Službeni glasnik RS“, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) koje su počele da se primenjuju 1. aprila 2015. godine, Narodnoj banci Srbije poverena je nova funkcija – funkcija tela nadležnog za restrukturiranje banaka. U tom svojstvu, Narodna banka Srbije odgovorna je za planiranje, pokretanje i sprovođenje postupka restrukturiranja banaka i bankarskih grupa koje su u njenoj nadležnosti, a sve u cilju zaštite javnog interesa u slučaju problema u poslovanju banaka.

Restrukturiranje banke i bankarske grupe podrazumeva primenu mera i instrumenata restrukturiranja od strane Narodne banke Srbije, radi izbegavanja negativnog uticaja prestanka poslovanja banke na finansijsku stabilnost, privredu i stanovništvo, uz minimiziranje troškova po budžet i druga javna sredstva. Restrukturiranje banke, odnosno bankarske grupe je alternativa stečajnom postupku i postupku likvidacije, kojoj se pribegava kada se proceni da javni interes ne bi bio na adekvatan način zaštićen u tim postupcima, odnosno kada se proceni da bi prestanak poslovanja banke kroz redovni stečajni postupak ili postupak likvidacije izazvao značajne negativne posledice na finansijsku stabilnost, privredu i/ili stanovništvo.