Međubankarsko devizno tržište

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu rada deviznog tržišta, na deviznom tržištu obavlja se spot, terminska i svop kupovina i prodaja deviza, kao i kupovina i prodaja deviza s datumom izvršenja kraćim od spot valute.

Spot kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste kupovina i prodaja deviza za dinare s datumom izvršenja dva radna dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, odnosno dana trgovanja (spot valuta).

Terminska kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste kupovina i prodaja deviza za dinare s datumom izvršenja na određeni dan posle spot valute.

Svop kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste istovremeno ugovaranje kupovine deviza za dinare i prodaje deviza za dinare s različitim datumima izvršenja. 

Međubankarska trgovina

Banke na deviznom tržištu kupuju i prodaju devize i efektivni strani novac u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i Odlukom o uslovima i načinu rada deviznog tržišta.