Devizne rezerve

Devizne rezerve predstavljaju devizna potraživanja koja su neposredno raspoloživa i koja su pod kontrolom monetarnih vlasti. Prema Zakonu o Narodnoj banci Srbije, Narodna banka Srbije odlučuje o formiranju i korišćenju deviznih rezervi, kao i o upravljanju i raspolaganju deviznim rezervama, u skladu s monetarnom i deviznom politikom i smernicama za upravljanje deviznim rezervama – na način kojim se doprinosi nesmetanom ispunjavanju obaveza Republike Srbije prema inostranstvu. 

Devizne rezerve Narodne banke Srbije čine:

  • potraživanja Narodne banke Srbije u devizama na njenim računima u inostranstvu,
  • hartije od vrednosti,
  • zlato,
  • efektivni strani novac, i
  • specijalna prava vučenja i rezervna pozicija kod Međunarodnog monetarnog fonda. 

Narodna banka Srbije, u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije, upravlja deviznim rezervama u skladu s načelima:

  • likvidnosti koje podrazumeva da se devizne rezerve ulažu u lako utržive instrumente kojima se svakodnevno i u velikom obimu trguje na finansijskim tržištima a mogu se u kratkom roku unovčiti radi blagovremenog izmirenja svih dospelih i potencijalnih obaveza prema inostranstvu;
  • sigurnosti koje podrazumeva da se aktivom i pasivom upravlja u skladu sa strukturom spoljnog duga Republike Srbije a radi očuvanja vrednosti deviznih rezervi njihovim ulaganjem u najkvalitetnije hartije od vrednosti i plasiranjem sredstava kod finansijskih institucija kao što su centralne banke, međunarodne finansijske institucije i prvoklasne strane komercijalne banke. 

Savet guvernera Narodne banke Srbije donosi Strategiju upravljanja deviznim rezervama Narodne banke Srbije, kojom se utvrđuje dugoročni okvir za ulaganje deviznih rezervi. Na osnovu usvojene Strategije, Izvršni Odbor donosi Strateške i Taktičke smernice kojima se preciznije određuju način upravljanja deviznim rezervama, vrste aktive i alokacija deviznih rezervi. Više o upravljanju deviznim rezervama možete saznati iz dokumenta „Strategija upravljanja deviznim rezervama Narodne banke Srbije“.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu

Datum:
10.07.2024.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
12.06.2024.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
13.05.2024.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
12.04.2024.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
11.03.2024.
Izvor:
Kabinet guvernera