Девизне резерве

Девизне резерве представљају девизна потраживања која су непосредно расположива и која су под контролом монетарних власти. Према Закону о Народној банци Србије, Народна банка Србије одлучује о формирању и коришћењу девизних резерви, као и о управљању и располагању девизним резервама, у складу с монетарном и девизном политиком и смерницама за управљање девизним резервама – на начин којим се доприноси несметаном испуњавању обавеза Републике Србије према иностранству. 

Девизне резерве Народне банке Србије чине:

  • потраживања Народне банке Србије у девизама на њеним рачунима у иностранству,
  • хартије од вредности,
  • злато,
  • ефективни страни новац, и
  • специјална права вучења и резервна позиција код Међународног монетарног фонда. 

Народна банка Србије, у складу са Законом о Народној банци Србије, управља девизним резервама у складу с начелима:

  • ликвидности које подразумева да се девизне резерве улажу у лако утрживе инструменте којима се свакодневно и у великом обиму тргује на финансијским тржиштима а могу се у кратком року уновчити ради благовременог измирења свих доспелих и потенцијалних обавеза према иностранству;
  • сигурности које подразумева да се активом и пасивом управља у складу са структуром спољног дуга Републике Србије a ради очувања вредности девизних резерви њиховим улагањем у најквалитетније хартије од вредности и пласирањем средстава код финансијских институција као што су централне банке, међународне финансијске институције и првокласне стране комерцијалне банке. 

Савет гувернера Народне банке Србије доноси Стратегију управљања девизним резервама Народне банке Србије, којом се утврђује дугорочни оквир за улагање девизних резерви. На основу усвојене Стратегије, Извршни Одбор доноси Стратешке и Тактичке смернице којима се прецизније одређују начин управљања девизним резервама, врсте активе и алокација девизних резерви. Више о управљању девизним резервама можете сазнати из документа „Стратегија управљања девизним резервама Народне банке Србије“.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту

Датум:
13.05.2024.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
12.04.2024.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
11.03.2024.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
09.02.2024.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
11.01.2024.
Извор:
Кабинет гувернера