Имплементација Солвентности II у Србији

Извршни одбор Народне банке Србије усвојио је на седници одржаној 7. јула 2016. године Стратегију за имплементацију Солвентности II у Републици Србији, која је 2018. године измењена и допуњена у складу са резултатима треће ревизије Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније. Узимајући у обзир да је усвојена нова методологија проширења Европске уније, као и ревизију Солвентности II чије окончање се очекује у току 2021. године, Извршни одбор Народне банке Србије је на седници одржаној 13. маја 2021. године усвојио измене и допуне Стратегије за имплементацију Солвентности II у Републици Србији. Имајући у виду значај и комплексност имплементације Солвентности II, Стратегија ће бити предмет редовног преиспитивања и по потреби ће се мењати и допуњавати у складу са новим околностима и изазовима.

Нова Директива Солвентност II (Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance) замењује 14 директива оквира Солвентност I и уводи режим максималне хармонизације чиме се обезбеђује већа конвергенција унутрашњег тржишта услуга осигурања у Европској унији.

Солвентност II заснива се на три стуба:

  1. Квантитативни захтеви,
  2. Квалитативни захтеви,
  3. Транспарентност.

У складу са процесом приступања Европској унији планира се фазна имплементација Солвентности II у Србији заснована на нивоу уклађености који је до сада постигнут (Законом о осигурању који је у примени од 2015. године, имплементирани су квалитативни захтеви другог стуба Солвентности II), очекиваном развоју сектора осигурања у Србији и анализи ефеката имплементације Солвентности II на домаће тржиште осигурања.

Стратегија за имплементацију Солвентности II у Републици Србији Ново

Директива Солвентност II je, након вишегодишњег прелазног периода потребног за прилагођавање новим регулаторним захтевима, у Европској унији почела да се примењује 1. јануара 2016. године. Солвентност II замењује 14 директива оквира Солвентност I и уводи режим максималне хармонизације, чиме се обезбеђује већа конвергенција унутрашњег тржишта услуга осигурања у Европској унији.

Солвентношћу II предвиђено је да Европска комисија доноси делегиране акте и мере за њено спровођење који имају непосредну примену у државама чланицама Европске уније и обезбеђују потпуно усаглашавање с правилима којима се уређује делатност осигурања. Европска комисија, на предлог Европског тела за осигурање и професионалне пензије (EIOPA), усваја техничке стандарде.

EIOPA доноси смернице којима се обезбеђује конзистентна примена правила и сарадња између држава чланица. Оне нису обавезујуће, с тим што су државе чланице дужне да образложе разлоге због којих не поступају у складу с тим смерницама.