Годишњи извештај о стабилности финансијског система

Основни циљ Годишњег извештаја о стабилности финансијског система јесте информисање јавности о стању и ризицима у финансијском систему, као и правовремено указивање на потенцијалне системске ризике. У ту сврху, у овом извештају су описани кључни системски ризици из домаћег и међународног окружења, регулаторне мере које се предузимају или ће се предузети ради њиховог ублажавања или отклањања, али и спречавања њиховог настанка. На агрегатном нивоу дати су резултати макропруденцијалних стрес-тестова за банкарски сектор, тенденције у банкарском и небанкарском сектору, кретања у домаћем и међународном окружењу, као и кретања различитих сегмената финансијског тржишта. Посебно се обрађују најактуелније теме на глобалном и домаћем нивоу из домена финансијске стабилности и макропруденцијалне политике, у великом броју стручних осврта.

Табеле и графикони у последњем издању

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Мере Европске централне банке као одговор на пандемију вируса корона
  • Oсврт 2: Макропруденцијалне мере за ублажавање утицаја вируса корона у Србији
  • Oсврт 3: Ефекти мораторијума на финансијску стабилност
  • Oсврт 4: Транзиција ка зеленој економији
  • Oсврт 5: Сајбер ризик из угла финансијске стабилности
  • Осврт 6: Процене вредности стамбених непокретности у 2020. години
  • Oсврт 7: Улога заштитних слојева капитала за време кризе изазване пандемијом вируса корона
  • Oсврт 8: Анализа показатеља финансијског здравља Републике Србије и држава региона

Архива извештаја о стабилности финансијског система

Извештај о стању у финансијском систему

Народна банка Србије је до 2010. године Народној скупштини подносила Извештај о стању у финансијском систему.