Информације за актуаре

Овлашћени актуар је лице које је добило овлашћење Народне банке Србије за обављање актуарских послова и дужан је да те послове обавља у складу са законом, правилима струке осигурања и актуарске струке, добрим пословним обичајима и пословном етиком. У друштву за осигурање/реосигурање овлашћени актуар има значајну улогу и даје мишљење о утврђивању премије и техничких резерви, актима пословне политике, финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању, политици саосигурања и реосигурања и др. и доприноси управљању ризицима (нпр. обрачун захтеване маргине солвентности и ORSA).

Овлашћени актуар мора да поседује адекватне квалификације и буде достојан звања овлашћеног актуара. Захтеви у погледу стручних квалификација испуњавају се дипломом мастер-студија из области актуарства на факултету у саставу универзитета с којим Народна банка Србије има закључен споразум о унапређењу актуарске струке.

Мастер-студије које обухватају области актуарства усклађене са захтевима Међународног удружења актуара организују се на Економском факултету Универзитета у Београду са којим Народна банка Србије има потписан Споразумом о сарадњи на унапређењу актуарске струке у Републици Србији.

Народна банка Србије је посвећена унапређењу актуарске професије у Републици Србији и отворена за учешће свих факултета у едукацији овлашћених актуара, а који су заинтересовани да успоставе мастер-студије из области актуарства према програму који је усклађен са захтевима Међународног удружења актуара.

Поред адекватних квалификација, овлашћени актуар мора поседовати и одговарајуће искуство на актуарским пословима у трајању од најмање три године.

Народна банка Србије два пута годишње организује стручни испит за стицање звања овлашћеног актуара за лица која испуњавају прописане услове. Стручни испит полаже се пред Kомисијом за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара  (Актуарска комисија) и обухвата познавање прописa из делатности осигурања, стандардa актуарске струке и етикe актуарске струке.

Актуарска комисија утврђује списак литературе и листу питања за полагање стручног испита, датум, време и место одржавања тог испита, као и рок за пријаву кандидата за његово полагање, а саставља и записник о спроведеном стручном испиту.

Актуарска комисија објављује списак кандидата који могу да приступе полагању стручног испита, извештај о прелиминарним резултатима стручног испита и коначну листу кандидата који су положили стручни испит. 

Овлашћени актуар континуирано се професионално усавршава, тј. развија знања и способности током целокупног радног века. Овлашћени актуар успоставља сопствени програм континуираног професионалног усавршавања и у свакој календарској години у којој обавља актуарске послове професионално се усавршава најмање двадесет сати. Овлашћени актуар обавештава Народну банку Србије о свом континуираном професионалном усавршавању до 31. јануара текуће године за претходну годину.