Закони

Закон о Народној банци Србије

Пречишћени текст сачињен је на основу текста Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 – одлука УС и 44/2018.


Закон о банкама

Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/2005) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 91/2010 и 14/2015.


Закон о осигурању

Пречишћени текст сачињен је на основу текста Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) и измене и допуна тог закона објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 44/2021.

Закон о осигурању

Пречишћен текст сачињен на основу текста Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/2004) и његових измена и допуна, односно исправки објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 70/2004 – испр., 61/2005, 61/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 101/2007, 63/2009 – одлука Уставног суда, 107/2009, 99/2011, 119/2012 и 116/2013.


Закон о обавезном осигурању у саобраћају

Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 51/2009) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013 – одлука Уставног суда.


Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима

Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005) и његових измена и допуна објављених у "Службеном гласнику РС", бр. 31/2011.


Закон о финансијском лизингу

Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о финансијском лизингу ("Службени гласник РС", бр. 55/2003) и његових измена и допуна објављених у "Службеном гласнику РС", бр. 61/2005, 31/2011, 99/2011 – др. закон и 99/2011 – др. закон.


Закон о заштити корисника финансијских услуга

Пречишћен текст сачињен на основу текста Закона о заштити корисника финансијских услуга („Службени гласник РС“, бр. 36/2011) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 139/2014.


Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину

„Службени гласник РС“, бр. 44/2018


Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима

„Службени гласник РС“, бр. 31/2019


Закон о платним услугама

Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 44/2018.

Закон о платном промету

Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 5/2003, 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон.


Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица

„Службени гласник РС“, бр. 44/2018


Закон о девизном пословању

Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018.


Закон о дигиталној имовини

„Службени гласник РС“, бр. 153/2020.


Закон о осигурању депозита

Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о осигурању депозита („Службени гласник РС“, бр. 14/2015) и његове допуне објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 51/2017.


Закон о Агенцији за осигурање депозита

Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС“, бр. 14/2015) и његове допуне објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 51/2017.


Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање

Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник РС“, бр. 14/2015), као и члана 25. Закона о финансијском обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 44/2018).


Закон о затезној камати

"Службени гласник РС", бр. 119/2012


Закон о рачуноводству

"Службени гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 - др. Закон


Закон о ревизији

"Службени гласник РС“, бр. 73/2019


Закон о тржишту капитала

Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 112/2015 и 108/2016.


Закон о финансијском обезбеђењу

„Службени гласник РС“, бр. 44/2018 Примењује се од 1. јануара 2019. године.


Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Пречишћени текст сачињен је на основу текста Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 91/2019. и 153/2020.


Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност

„Службени гласник РС“, бр. 68/2015


Закон о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана

Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о регулисању јавног дуга СР Југославије по основу девизне штедње грађана ("Службени лист СРЈ", бр. 36/2002 и његових измена објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 80/2004 – Одлука Уставног суда РС и 101/2005 – др. закон и 108/2016.


Закон о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о девизним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке АД, Београд, у ликвидацији, и по девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне Горе ДД. Подгорица

Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о регулисању јавног дуга СР Југославије по уговорима о девизним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке, а.д., Београд, у ликвидацији, и по девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне Горе, д.д., Подгорица  ("Службени  лист СРЈ", бр. 36/2002) и његових измена објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 101/2005 – др. закон.


Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ

Пречишћени текст сачињен је на основу текста Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС“, бр. 108/2016) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 113/2017 и 52/2019.


Закон о регулисању односа измеду Савезне Републике Југославије и правних лица и банака са територије Савезне Републике Југославије које су првобитни дужници или гаранти према повериоцима Париског и Лондонског клуба

"Службени лист СРЈ", бр. 36/2002 и бр. 7/2003-30


Закон о регулисању обавеза Републике Србије по основу зајма за привредни развој

"Службени гласник РС", бр. 43/2004