08.09.2017.

Стрес-тест осигурања у Србији

Народна банка Србије, у складу са својом функцијом супервизора сектора осигурања, током 2017. године спровела је други по реду стрес-тест сектора осигурања у Србији ради континуираног праћења изложености појединачних друштава за осигурање/реосигурање ризицима. Стрес-тест представља пројекцију финансијског стања у случају реализације екстремно штетних догађаја, који настају као последица једног или више фактора ризика, при чему је вероватноћа реализације тих догађаја мала, али су такви догађаји могући.
 
Стрес-тестом Народне банке Србије, који је развијен у складу с најбољом супервизорском праксом, сходном применом методологије стрес-теста Европског тела за надзор осигурања и пензија (EIOPA) и одредаба Директиве Солвентност II, обухваћено је пет, међусобно независних, екстремних сценарија:

  • сценарио „Теже утрживе инвестиције” – губитак због смањења вредности некретнина и отписа потраживања за премију; овај сценарио имао би највећи ефекат на адекватност капитала, пре свега због отписа потраживања за премију, али и због смањења вредности некретнина;
  • сценарио „Ретроцесија”– губитак због неизвршења обавезе од стране ретроцесионара; овај сценарио не би имао значајан ефекат на сектор осигурања;
  • „Актуарски” сценарио – губитак због повећане смртности услед пандемије и недовољности резервације за штете; овај сценарио би имао релативно умерен ефекат на адекватност капитала;
  • сценарио „Природна катастрофа – земљотрес” – губитак због катастрофалне штете као последице земљотреса; овај сценарио би имао релативно умерен ефекат на адекватност капитала;
  • сценарио „Природна катастрофа – поплава” – губитак због катастрофалне штете као последице поплаве; овај сценарио би имао релативно умерен ефекат на адекватност капитала.  

Резултати стрес-теста указују на то да би сектор осигурања и након стрес-теста, тј. у случају реализације екстремних и мало вероватних шокова, остао стабилан и високо капитализован, као и да не би била угрожена адекватност капитала.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања