Saopštenja

28. 2. 2022.

Sažetak rešenja Narodne banke Srbije na osnovu kojeg je AIK banka stekla akcije Sberbank u Srbiji

U okviru ovlašćenja utvrđenih Zakonom o bankama koje su joj na raspolaganju, a imajući u vidu novonastale okolnosti koje se odnose na poslovanje prethodnog akcionara banke u Evropskoj uniji, Narodna banka Srbije je preduzela odgovarajuće mere kako bi se omogućila prodaja akcija banke kojom će se u potpunosti obezbediti stabilnost poslovanja Sberbank u Srbiji bez obzira na razvoj događaja u vezi s daljim poslovanjem Sberbank u Evropskoj uniji.

S tim u vezi, Narodna banka Srbije je dana 28. februara 2022. godine kao najpogodniju meru za nastavak stabilnog poslovanja banke donela rešenje o pokretanju postupka restrukturiranja Sberbank Srbija a.d. Beograd (Banka) i utvrdila primenu instrumenta – prodaja akcija Banke. Ugovor o prodaji akcija Banke zaključen je sa Agroindustrijskom komercijalnom bankom AIK bankom a.d. Beograd (Sticalac) istog dana, jer je Sticalac prethodno već dobio saglasnost Narodne banke Srbije za sticanje 100% vlasništva u Banci, u kom je procenjena njegova podobnost za takvo sticanje.

Donošenje navedenog rešenja ima za posledicu promenu vlasničke strukture Banke, jer Banka prestaje da bude deo Sberbank Europe AG, a postaje deo stabilne domaće bankarske grupe. To znači da rešenje suštinski nema nikakve posledice po korisnike finansijskih usluga Banke, budući da ona nastavlja sa svojim redovnim poslovanjem i pružanjem finansijskih usluga, koje korisnici tih usluga mogu da nastave da koriste kao što su i do sada, bez ikakvih promena, s obzirom na to da je u pitanju visoko likvidna i dobro kapitalizovana banka na našem tržištu.