Implementacija MSFI 9 u bankama

Banke u Republici Srbiji imaju obavezu, utvrđenu odredbama Zakona o bankama („Službeni glasnik RS“, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), da pri sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI) od dana koji je nadležno međunarodno telo odredilo kao dan početka njihove primene. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde objavio je da se MSFI 9 – Finansijski instrumenti primenjuje od 1. januara 2018. godine kada ujedno prestaje primena Međunarodnog računovodstvenog standarda 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje. Značaj početka primene MSFI 9 proizilazi iz promene načina klasifikacije, vrednovanja i obračuna umanjenja vrednosti finansijskih instrumenata i za banke predstavlja važan zaokret u pogledu priznavanja i iskazivanja kreditnih gubitaka, budući da umesto koncepta nastalih kreditnih gubitaka uvodi koncept očekivanih kreditnih gubitaka koji, između ostalog, uključuje i makroekonomske modele prilikom vršenja njihove procene i obračuna.

U skladu sa strateškim opredeljenjem da kontinuirano unapređuje pravni okvir u skladu sa propisima Evropske unije, međunarodnim standardima i najboljom praksom na način koji obezbeđuje očuvanje i jačanje stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema, uz uvažavanje specifičnosti domaćih propisa i tržišta, Narodna banka Srbije je tokom 2017. godine intenzivno radila na utvrđivanju neophodnih izmena propisa radi omogućavanja primene MSFI 9 u bankama od dana početka njegove primene. Pored toga, imajući u vidu promene u poslovanju i finansijskom izveštavanju banaka usled početka primene novog standarda, Narodna banka je, u skladu sa svojim nadležnostima, tokom 2017. godine sprovodila aktivnosti praćenja pripreme banaka za početak primene MSFI 9. Upitnici o aktivnostima banaka u vezi sa implementacijom MSFI 9 imali su za cilj analizu kvalitativne osposobljenosti pojedinačnih banaka i bankarskog sektora u celini za primenu MSFI 9, modela koje banke planiraju da koriste za obračun obezvređenja u skladu sa novim standardom i procenu očekivanih efekata početka primene MSFI 9 na iznos obezvređenja finansijskih instrumenata i kapital banke. Najvažniji zaključci analiza pokazuju da se usled primene MSFI 9 očekuje smanjenje pokazatelja adekvatnosti kapitala za oko 0,39 p.p, što ne utiče na sposobnost bankarskog sektora da apsorbuje sve potencijalne gubitke, imajući u vidu da je i nakon očekivanog smanjenja, adekvatnost kapitala značajno iznad propisanog minimuma (propisano je 8%, a prosečna vrednost krajem septembra 2017. godine je iznosila 22,46%). Zaključci analiza sadržani su u okviru prezentacije Realizacija projekta implementacije MSFI 9 koja je predstavljena na savetovanju Godišnji račun – Prva primena MSFI 9, decembra 2017. godine na Paliću.

Radi ostvarivanja transparentnog dijaloga, pravovremene uključenosti svih zainteresovanih strana i obezbeđivanja potrebnih informacija o implementaciji MSFI 9 u praksi, aktivnosti praćenja priprema banaka za primenu MSFI 9 i utvrđivanja neophodnih izmena propisa odvijale su se pod okriljem u te svrhe formirane radne grupe u čijem sastavu su, pored zaposlenih Narodne banke Srbije bili i predstavnici banaka, Udruženja banaka Srbije i spoljnih revizora. Nakon sprovedene javne rasprave, usvojen je set propisa (objavljenih u „Službenom glasniku RS” br. 101/2017 od 10. novembra 2017. godine), kojim je omogućena primena MSFI 9 u bankama od 1. januara 2018. godine, i to:

  • Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke;
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke;
  • Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira;
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka;
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke.

Kratak prikaz novina u  regulatornom okviru za banke koje su posledica usvajanja navedenog seta podzakonskih akata dat je u okviru prezentacije Nova podzakonska regulativa u cilju implementacije MSFI 9. U cilju omogućavanja svim zainteresovanim licima da se upoznaju sa stavovima Narodne banke Srbije o konkretnim pitanjima u vezi sa primenom novih propisa, a u skladu sa uspostavljenom praksom, Narodna banka Srbije je objavila Odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa prvom primenom MSFI 9. Sprovedene aktivnosti odražavaju opredeljenje Narodne banke Srbije da podstakne prudentnu primenu MSFI 9 u domaćem bankarskom sektoru, omogući povećanje transparentnosti finansijskih izveštaja banaka sa aspekta načina vrednovanja bilansnih pozicija i ojača poverenje u finansijsku poziciju banaka. Aktivnosti Narodne banke Srbije u vezi sa primenom novog standarda se nastavljaju, naročito imajući u vidu da se prva primena i implementacija novog standarda u bankarskom sektoru Republike Srbije odvija istovremeno sa istim procesom u drugim zemljama koje primenjuju MSFI, kao i to da se još uvek u domaćoj i međunarodnoj praksi nisu identifikovala pitanja i problemi koji su posledica njegove primene u praksi. Narodna banka Srbije će pažljivo analizirati ukupne evidentirane efekte u poslovnim knjigama banaka i nastojaće da i u narednom periodu, uz pomoć stečenih iskustava iz procesa praćenja početka primene MSFI 9 u bankama, sva saznanja iskoristi u pravcu daljeg unapređenja regulatornog i supervizorskog okvira, kao i poboljšanja kvaliteta finansijskog izveštavanja banaka. S tim u vezi, u skladu sa svojim nadležnostima, Narodna banka Srbije će nastaviti dijalog sa bankama u okviru redovnih kontrolnih aktivnosti, i sarađivati sa spoljnim revizorima na temu praćenja primene MSFI 9 u bankama.