Борба против прања новца и финансирања тероризма у свету

Схвативши реалну опасност од организованог међународног криминала, међународна заједница је развила стратегију опште борбе против најопаснијих видова криминалитета, као што је трговина опојним дрогама, оружјем, белим робљем и сл. С тим је у нераскидивој вези и прање новца. Ради повећања ефикасности борбе против прања новца и финансирања тероризма у државама чланицама, Уједињене нације и Европска унија донеле су, између осталог, и следећа документа:

Уједињене нације

  1. Конвенција за сузбијање финансирања тероризма из 1999. године (Конвенција о финансирању тероризма)
  2. Конвенција против међународног организованог криминала
  3. Конвенција против корупције
  4. Конвенција против недопуштене трговине опојним дрогама и психотропним супстанцама – Бечка конвенција
  5. Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1540 о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење

МАНИВАЛ

Манивал (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) – Комитет Савета Европе, основан је 1997. године с циљем да се међусобним оцењивањем процењује усклађеност система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у државама чланицама с међународним стандардима. Процена се врши на основу прикупљењих информација из упитника, као и на основу посете тима евалуатора, који је изабрао секретаријат Манивала. Евалуатори израђују нацрт извештаја о усклађености законодавства и праксе у конкретној држави с међународним стандардима. Након одређеног круга усаглашавања, коначна верзија извештаја усваја се на пленарним заседањима, која се одржавају најмање два пута годишње. Сваки извештај састоји се од анализе стања, оцене стања и препорука за унапређење система за спречавање прања новца и финансирања тероризма оцењиване земље. Манивал, у оквиру Савета Европе, поседује механизме притиска на државе чланице ради примене наведених препорука и спровођења других мера на државном нивоу. Ти механизми подразумевају обавезу редовног извештавања Манивала о сваком напретку, слање високе дипломатске мисије у државу чланицу, те искључење из чланства Савета Европе. Извештаји које усваја Манивал јесу јавни и користе се у проценама финансијске стабилности и сигурности улагања у појединим државама. Међународни монетарни фонд и Светска банка преузимају извештаје Манивала, које уграђују у своје анализе и извештаје.

FATF (The Financial Action Task Force) јесте међународно тело основано у Паризу 1989. године с циљем да развија и унапређује политику за ефикасну борбу против прања новца и финансирања тероризма, као и да прати спровођења мера за спречавање прања новца и финансирања тероризма у земљама чланицама. У спровођењу тих активности FATF сарађује са осталим међународним телима укљученим у спречавање прања новца и финансирања тероризма, као што је Манивал.

FATF је 2012. године ревидирао и објавио Четрдесет препорука за спречавање прања новца, које се односе на ефикасно успостављање система за борбу против прања новца, а покривају правни систем и спровођење закона, финансијски систем и његову регулативу, као и међународну сарадњу. Све препоруке се континуирано ажурирају.

БАЗЕЛСКИ КОМИТЕТ

Базелски комитет за супервизију банака, чији је основни циљ да побољша разумевање кључних супервизорских изазова и унапреди квалитет супервизије банака широм света, промовисао је 29 кључних принципа који успостављају минималне стандарде за ефикасан систем супервизије, a укључују и:

  • принцип бр. 15 – процес управљања ризицима, у складу с којим супервизори утврђују да банке имају свеобухватан систем управљања ризицима који обезбеђује препознавање, мерење, процену, праћење, контролу и ублажавање свих материјално значајних ризика, као и извештавање о њима;
  • принцип бр. 29 – процес злоупотребе финансијских услуга, у складу с којим супервизори треба да се увере да банке примењују адекватне политике и процесе, укључујућу стриктна правила „Упознај свог клијента”, који промовишу високе етичке и професионалне стандарде у финансијском сектору и спречавају да банка намерно или ненамерно буде искоришћена за криминалне активности.

Базелски комитет је усвојио и документ о мерама познавања и праћења странке за банке, у коме је посебно обрађено питање усвајања правила „Упознај свог клијента” у банкама.

Европска унија

Европска унија усвојила је 30. маја 2018. године Пету директиву за спречавање употребе финансијских институција у сврху прања новца или финансирања тероризма, уз обавезу земаља чланица да је до 10. јануара 2020. укључе у домаће законодавство. Директива узима у обзир ревидиране препорукe FATF-а из 2012. године. Главне измене односе се на даље унапређење примене приступа на бази процене ризика јачањем надзора. Поред тога, ова директива уводи нове категорије обвезника, правила за утврђивање стварног власника и већу трансапрентност регистара стварних власника, препознаје електронски документ као поуздан и веродостојан извор података и др.

Европска унија примењује и Уредбу 2015/847 о подацима који прате пренос новчаних средстава, која је такође заснована на стандардима утврђеним препорукама FATF-а.