Систем за инстант плаћања – IPS НБС систем

Народна банка Србије је оператор IPS НБС система, који обезбеђује пружаоцима платних услуга извршавање појединачних инстант трансфера одобрења (инстант плаћања) 24 часа дневно, седам дана у недељи, 365 дана у години (24/7/365), тј. у било које доба дана током сваког дана у години, и то скоро тренутно, односно у року од свега неколико секунди.

IPS НБС систем почео је рад 22. октобра 2018. године и његов начин рада, функционалности, као и примењена техничко-технолошка решења, у складу су са актуелним, најмодернијим трендовима који се примењују у области платних система.

Инстант плаћања се тренутно могу иницирати електронским банкарством, мобилним банкарством и подношењем платних налога на шалтерима пружалаца платних услуга, у складу с прописом. Банке су у обавези да својим корисницима платних услуга обезбеде најмање један начин реализације инстант плаћања, док ће почев од 1. априла 2019. године бити у обавези да понуде инстант плаћање на све начине на које њихови корисници на тај дан могу да изврше трансфер одобрења. Они пружаоци платних услуга који се баве издавањем и/или прихватањем платних картица чијом употребом се може иницирати домаћа платна трансакција на продајном месту трговца, дужни су да од 1. априла 2019. године понуде корисницима и издавање односно прихватање платног инструмента чијом се употребом на продајном месту трговца може издати захтев за плаћање на продајном месту.

Многобројне су предности које инстант плаћања доносе у односу на досадашње начине плаћања, а неке од најзначајнијих су:

 • плаћање у режиму 24/7/365 са сваке локације и употребом различитих савремених телекомуникационих уређаја;
 • новчана средства за неколико секунди расположива примаоцу плаћања;
 • нижи трошкови процесирања трансакција мале новчане вредности;
 • могућност креирања нових производа и услуга;
 • потенцијал да се услугом прихватања платних инструмената могу бавити и пружаоци платних услуга који до сада нису пружали те услуге;
 • смањење трошкова плаћања;
 • унапређење управљања токовима готовине;
 • нов и јефтинији платни инструмент за трговце, конкурентан картичним плаћањима.

Циљеви успостављања IPS НБС система

Инстант плаћања су од стратешког значаја за даљу модернизацију платног система Републике Србије.

Регулаторни оквир и успостављени IPS НБС систем и политика накнада у вези с извршавањем трансакција у том систему осигуравају стандардизацију у пружању услуге инстант плаћања и трошковну ефикасност, коју пружаоци платних услуга могу искористити за увођење нових услуга и знатно унапређење постојећих.

Основне карактеристике IPS НБС система

У IPS НБС систему извршавају се налози по основу инстант плаћања у појединачном износу до 300.000 динара.

Поред извршавања инстант плаћања коришћењем стандардних начина плаћања (нпр. путем електронског/мобилног банкарства или на шалтеру пружаоца платних услуга), инфраструктура IPS НБС система омогућава реализацију инстант плаћања на продајном месту трговца, као и услугу преузимања података о рачуну односно фактури на захтев платиоца (Bill Presentment – BP) и услугу централне адресне шеме (Central Adressing Scheme – CAS), тј. извршавање инстант плаћања на регистровани „псеудоним“ корисника платних услуга као што је нпр. број мобилног телефона.

Учесници у IPS НБС систему могу бити:

 • Народна банка Србије,
 • банка са седиштем у Републици Србији која има дозволу за рад Народне банке Србије, у складу са законом којим се уређују банке,
 • министарство надлежно за послове финансија Републике Србије – Управа за трезор,
 • платна институција са седиштем у Републици Србији којa има дозволу Народне банке Србије за пружање платних услуга као платна институција, у складу са законом којим се уређују платне услуге,
 • институција електронског новца са седиштем у Републици Србији која има дозволу Народне банке Србије за издавање електронског новца, у складу са законом којим се уређују платне услуге,
 • јавни поштански оператор са седиштем у Републици Србији, основан у складу са законом којим се уређују поштанске услуге.

Директни учесници у IPS НБС систему јесу банке са седиштем у Републици Србији, Народна банка Србије и министарство надлежно за послове финансија Републике Србије – Управа за трезор, тј. они учесници који, у складу с прописима и правилима рада RTSG НБС система, могу имати рачуне у RTGS НБС систему.

Остали пружаоци платних услуга могу бити индиректни учесници – ако су непосредно повезани на IPS НБС систем, односно лица с посредним приступом у ком случају нису директно повезани на овај систем, него за њих плаћања у систему извршавају директни учесници.

Основне карактеристике инстант плаћања

Инстант плаћање представља врсту трансфера одобрења и извршава се на начин и у роковима утврђеним одлуком којом се уређују општа правила за извршавање инстант трансфера одобрења.

Природа инстант плаћања је таква да ако платилац у моменту када његов пружалац треба да изврши трансакцију нема довољно новчаних средстава – налог за тај трансфер се одбија. У противном, то не би био инстант трансфер.

Пружаоцима платних услуга омогућено је да својим корисницима понуде једноставно извршавање инстант плаћања тако што платилац може пренети новчана средства коришћењем „псеудонима“ примаоца плаћања – нпр. броја мобилног телефона тог примаоца. За ову услугу потребно је да оба корисника буду регистрована код свог пружаоца платних услуга, с обзиром на то да се, у складу с прописима, плаћање извршава с рачуна на рачун, али много једноставније – повезивањем броја мобилног телефона са својим рачуном.

Утврђена је и стандардизована спецификација IPS QR кода, коју примаоци плаћања могу користити на штампаним рачунима/фактурама и која ће се користити за инстант плаћања на продајним местима трговаца.

Поштовање утврђене спецификације од значаја је за правилно извршавање плаћања. С друге стране, када се ради о плаћању на продајним местима – треба имати у виду да се ради о генерисаном IPS QR коду и да, у складу с прописом, пружалац платних услуга трговца – прихватилац обезбеђује трговцу генерисање те ознаке.

Накнаде за извршавање трансакција у IPS НБС систему

Накнада за извршавање налога за пренос у IPS НБС систему, коју Народна банка Србије као оператор платног система наплаћује учесницима у том систему, иста је као накнада за плаћања мале новчане вредности кроз RTGS НБС и Клиринг НБС систем, и износи 4 динара по налогу.

Накнада за извршавање налога за пренос по основу захтева за плаћање на продајном месту за износ до 600 динара је 1 динар, а накнада за налоге по основу захтева за плаћање на продајном месту за износ преко 600 динара – 2 динара. Ове накнаде се наплаћују од прихватиоца – пружаоца платне услуге трговца.

Међубанкарска накнада утврђена је правилима рада IPS НБС система и износи 0,2% вредности извршеног инстант плаћања на продајном месту и плаћа је прихватилац издаваоцу.