Sistem za instant plaćanja – IPS NBS sistem

Narodna banka Srbije je operator IPS NBS sistema, koji obezbeđuje pružaocima platnih usluga izvršavanje pojedinačnih instant transfera odobrenja (instant plaćanja) 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini (24/7/365), tj. u bilo koje doba dana tokom svakog dana u godini, i to skoro trenutno, odnosno u roku od svega nekoliko sekundi.

IPS NBS sistem počeo je rad 22. oktobra 2018. godine i njegov način rada, funkcionalnosti, kao i primenjena tehničko-tehnološka rešenja, u skladu su sa aktuelnim, najmodernijim trendovima koji se primenjuju u oblasti platnih sistema.

Instant plaćanja se trenutno mogu inicirati elektronskim bankarstvom, mobilnim bankarstvom i podnošenjem platnih naloga na šalterima pružalaca platnih usluga, u skladu s propisom. Banke su u obavezi da svojim korisnicima platnih usluga obezbede najmanje jedan način realizacije instant plaćanja, dok će počev od 1. aprila 2019. godine biti u obavezi da ponude instant plaćanje na sve načine na koje njihovi korisnici na taj dan mogu da izvrše transfer odobrenja. Oni pružaoci platnih usluga koji se bave izdavanjem i/ili prihvatanjem platnih kartica čijom upotrebom se može inicirati domaća platna transakcija na prodajnom mestu trgovca, dužni su da od 1. aprila 2019. godine ponude korisnicima i izdavanje odnosno prihvatanje platnog instrumenta čijom se upotrebom na prodajnom mestu trgovca može izdati zahtev za plaćanje na prodajnom mestu.

Mnogobrojne su prednosti koje instant plaćanja donose u odnosu na dosadašnje načine plaćanja, a neke od najznačajnijih su:

 • plaćanje u režimu 24/7/365 sa svake lokacije i upotrebom različitih savremenih telekomunikacionih uređaja;
 • novčana sredstva za nekoliko sekundi raspoloživa primaocu plaćanja;
 • niži troškovi procesiranja transakcija male novčane vrednosti;
 • mogućnost kreiranja novih proizvoda i usluga;
 • potencijal da se uslugom prihvatanja platnih instrumenata mogu baviti i pružaoci platnih usluga koji do sada nisu pružali te usluge;
 • smanjenje troškova plaćanja;
 • unapređenje upravljanja tokovima gotovine;
 • nov i jeftiniji platni instrument za trgovce, konkurentan kartičnim plaćanjima.

Ciljevi uspostavljanja IPS NBS sistema

Instant plaćanja su od strateškog značaja za dalju modernizaciju platnog sistema Republike Srbije.

Regulatorni okvir i uspostavljeni IPS NBS sistem i politika naknada u vezi s izvršavanjem transakcija u tom sistemu osiguravaju standardizaciju u pružanju usluge instant plaćanja i troškovnu efikasnost, koju pružaoci platnih usluga mogu iskoristiti za uvođenje novih usluga i znatno unapređenje postojećih.

Osnovne karakteristike IPS NBS sistema

U IPS NBS sistemu izvršavaju se nalozi po osnovu instant plaćanja u pojedinačnom iznosu do 300.000 dinara.

Pored izvršavanja instant plaćanja korišćenjem standardnih načina plaćanja (npr. putem elektronskog/mobilnog bankarstva ili na šalteru pružaoca platnih usluga), infrastruktura IPS NBS sistema omogućava realizaciju instant plaćanja na prodajnom mestu trgovca, kao i uslugu preuzimanja podataka o računu odnosno fakturi na zahtev platioca (Bill Presentment – BP) i uslugu centralne adresne šeme (Central Adressing Scheme – CAS), tj. izvršavanje instant plaćanja na registrovani „pseudonim“ korisnika platnih usluga kao što je npr. broj mobilnog telefona.

Učesnici u IPS NBS sistemu mogu biti:

 • Narodna banka Srbije,
 • banka sa sedištem u Republici Srbiji koja ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke,
 • ministarstvo nadležno za poslove finansija Republike Srbije – Uprava za trezor,
 • platna institucija sa sedištem u Republici Srbiji koja ima dozvolu Narodne banke Srbije za pružanje platnih usluga kao platna institucija, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge,
 • institucija elektronskog novca sa sedištem u Republici Srbiji koja ima dozvolu Narodne banke Srbije za izdavanje elektronskog novca, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge,
 • javni poštanski operator sa sedištem u Republici Srbiji, osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge.

Direktni učesnici u IPS NBS sistemu jesu banke sa sedištem u Republici Srbiji, Narodna banka Srbije i ministarstvo nadležno za poslove finansija Republike Srbije – Uprava za trezor, tj. oni učesnici koji, u skladu s propisima i pravilima rada RTSG NBS sistema, mogu imati račune u RTGS NBS sistemu.

Ostali pružaoci platnih usluga mogu biti indirektni učesnici – ako su neposredno povezani na IPS NBS sistem, odnosno lica s posrednim pristupom u kom slučaju nisu direktno povezani na ovaj sistem, nego za njih plaćanja u sistemu izvršavaju direktni učesnici.

Osnovne karakteristike instant plaćanja

Instant plaćanje predstavlja vrstu transfera odobrenja i izvršava se na način i u rokovima utvrđenim odlukom kojom se uređuju opšta pravila za izvršavanje instant transfera odobrenja.

Priroda instant plaćanja je takva da ako platilac u momentu kada njegov pružalac treba da izvrši transakciju nema dovoljno novčanih sredstava – nalog za taj transfer se odbija. U protivnom, to ne bi bio instant transfer.

Pružaocima platnih usluga omogućeno je da svojim korisnicima ponude jednostavno izvršavanje instant plaćanja tako što platilac može preneti novčana sredstva korišćenjem „pseudonima“ primaoca plaćanja – npr. broja mobilnog telefona tog primaoca. Za ovu uslugu potrebno je da oba korisnika budu registrovana kod svog pružaoca platnih usluga, s obzirom na to da se, u skladu s propisima, plaćanje izvršava s računa na račun, ali mnogo jednostavnije – povezivanjem broja mobilnog telefona sa svojim računom.

Utvrđena je i standardizovana specifikacija IPS QR koda, koju primaoci plaćanja mogu koristiti na štampanim računima/fakturama i koja će se koristiti za instant plaćanja na prodajnim mestima trgovaca.

Poštovanje utvrđene specifikacije od značaja je za pravilno izvršavanje plaćanja. S druge strane, kada se radi o plaćanju na prodajnim mestima – treba imati u vidu da se radi o generisanom IPS QR kodu i da, u skladu s propisom, pružalac platnih usluga trgovca – prihvatilac obezbeđuje trgovcu generisanje te oznake.

Naknade za izvršavanje transakcija u IPS NBS sistemu

Naknada za izvršavanje naloga za prenos u IPS NBS sistemu, koju Narodna banka Srbije kao operator platnog sistema naplaćuje učesnicima u tom sistemu, ista je kao naknada za plaćanja male novčane vrednosti kroz RTGS NBS i Kliring NBS sistem, i iznosi 4 dinara po nalogu.

Naknada za izvršavanje naloga za prenos po osnovu zahteva za plaćanje na prodajnom mestu za iznos do 600 dinara je 1 dinar, a naknada za naloge po osnovu zahteva za plaćanje na prodajnom mestu za iznos preko 600 dinara – 2 dinara. Ove naknade se naplaćuju od prihvatioca – pružaoca platne usluge trgovca.

Međubankarska naknada utvrđena je pravilima rada IPS NBS sistema i iznosi 0,2% vrednosti izvršenog instant plaćanja na prodajnom mestu i plaća je prihvatilac izdavaocu.