Основне карактеристике концепта спровођења операција на отвореном тржишту

Народна банка Србије операције на отвореном тржишту спроводи куповином и продајом хартија од вредности – ради регулисања ликвидности банкарског сектора, утицаја на кретање краткорочних каматних стопа и давања сигналног става о монетарној политици.

Врсте операција на отвореном тржишту

У зависности од циљева, динамике и начина спровођења, oперације на отвореном тржишту које спроводи Народна банка Србије разврставају се на:

  • главне операције
  • операције дужих рочности,
  • операције финог подешавања

Главне операције имају најважнију улогу у остваривању циљева операција на отвореном тржишту. Спроводе се путем реверзне репо трансакције, односно репо продаје хартија од вредности, с роком доспећа трансакције од једне недеље. Народна банка Србије спроводи главне операције редовно, на стандардним аукцијама, према унапред утврђеном календару аукција, и у њиховом спровођењу примењује се референтна каматна стопа Народне банке Србије.

Операције дужих рочности спроводе се првенствено ради тога да се на дужи рок обезбеди недостајућа ликвидност банкарског сектора, односно повуку вишкови ликвидности. Спроводе се, по правилу, на стандардним аукцијама.

Операције финог подешавања спроводе се, по потреби, ради спречавања или ублажавања ефеката изненадних поремећаја ликвидности банкарског сектора, а посебно због њиховог утицаја на кретање краткорочних каматних стопа. Спроводе се, по правилу, на брзим аукцијама, односно истог дана када је донета одлука о организовању аукције.

Основне карактеристике концепта спровођења операција на отвореном тржишту

  1. Аукцијско трговање хартијама од вредности између Народне банке Србије и банака обавља се преко веб платформе Монетарне операције Народне банке Србије. 
  2. Предмет аукција могу бити динарске хартије од вредности без девизне клаузуле које издају Народна банка Србије, Република Србија, међународна финансијска организација и развојна банка или финансијска институција чији је оснивач страна држава и чији је кредитни рејтинг агенција за процену рејтинга Standard&Poor’s или Fitch-IBCA утврдила са „ААА“, односно Moody’s са „Ааа“ и домаће привредно друштво чији је бонитет Агенција за привредне регистре оценила најмање оценом ’(Д) Прихватљив бонитет’ или које има другу оцену свог бонитета/кредитне способности која је одговарајућа оцени бонитета ’(Д) Прихватљив бонитет’
  3. Аукције могу бити по фиксној каматној стопи (аукције на којима се купују, односно продају хартије од вредности по каматној стопи коју је Народна банка Србије унапред фиксно утврдила и саопштила учесницима) и по варијабилној каматној стопи (аукције на којима се купују, односно продају хартије од вредности по каматној стопи која се формира на бази понуде и тражње учесника у купопродајним трансакцијама). 
  4. Учесници у трансакцијама куповине и продаје хартија од вредности са Народном банком Србије могу бити банке које испуњавају прописане услове. 
  5. Клиринг и салдирање обавеза и потраживања у хартијама од вредности и новцу насталих на основу закључених трансакција куповине и продаје хартија од вредности обавља Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности – по DVP (Delivery versus Payment) моделу.