Osnovne karakteristike koncepta sprovođenja operacija na otvorenom tržištu

Narodna banka Srbije operacije na otvorenom tržištu sprovodi kupovinom i prodajom hartija od vrednosti – radi regulisanja likvidnosti bankarskog sektora, uticaja na kretanje kratkoročnih kamatnih stopa i davanja signalnog stava o monetarnoj politici.

Vrste operacija na otvorenom tržištu

U zavisnosti od ciljeva, dinamike i načina sprovođenja, operacije na otvorenom tržištu koje sprovodi Narodna banka Srbije razvrstavaju se na:

  • glavne operacije
  • operacije dužih ročnosti,
  • operacije finog podešavanja

Glavne operacije imaju najvažniju ulogu u ostvarivanju ciljeva operacija na otvorenom tržištu. Sprovode se putem reverzne repo transakcije, odnosno repo prodaje hartija od vrednosti, s rokom dospeća transakcije od jedne nedelje. Narodna banka Srbije sprovodi glavne operacije redovno, na standardnim aukcijama, prema unapred utvrđenom kalendaru aukcija, i u njihovom sprovođenju primenjuje se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije.

Operacije dužih ročnosti sprovode se prvenstveno radi toga da se na duži rok obezbedi nedostajuća likvidnost bankarskog sektora, odnosno povuku viškovi likvidnosti. Sprovode se, po pravilu, na standardnim aukcijama.

Operacije finog podešavanja sprovode se, po potrebi, radi sprečavanja ili ublažavanja efekata iznenadnih poremećaja likvidnosti bankarskog sektora, a posebno zbog njihovog uticaja na kretanje kratkoročnih kamatnih stopa. Sprovode se, po pravilu, na brzim aukcijama, odnosno istog dana kada je doneta odluka o organizovanju aukcije.

Osnovne karakteristike koncepta sprovođenja operacija na otvorenom tržištu

  1. Aukcijsko trgovanje hartijama od vrednosti između Narodne banke Srbije i banaka obavlja se preko veb platforme Monetarne operacije Narodne banke Srbije. 
  2. Predmet aukcija mogu biti dinarske hartije od vrednosti bez devizne klauzule koje izdaju Narodna banka Srbije, Republika Srbija, međunarodna finansijska organizacija i razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država i čiji je kreditni rejting agencija za procenu rejtinga Standard&Poor’s ili Fitch-IBCA utvrdila sa „AAA“, odnosno Moody’s sa „Aaa“ i domaće privredno društvo čiji je bonitet Agencija za privredne registre ocenila najmanje ocenom ’(D) Prihvatljiv bonitet’ ili koje ima drugu ocenu svog boniteta/kreditne sposobnosti koja je odgovarajuća oceni boniteta ’(D) Prihvatljiv bonitet’
  3. Aukcije mogu biti po fiksnoj kamatnoj stopi (aukcije na kojima se kupuju, odnosno prodaju hartije od vrednosti po kamatnoj stopi koju je Narodna banka Srbije unapred fiksno utvrdila i saopštila učesnicima) i po varijabilnoj kamatnoj stopi (aukcije na kojima se kupuju, odnosno prodaju hartije od vrednosti po kamatnoj stopi koja se formira na bazi ponude i tražnje učesnika u kupoprodajnim transakcijama). 
  4. Učesnici u transakcijama kupovine i prodaje hartija od vrednosti sa Narodnom bankom Srbije mogu biti banke koje ispunjavaju propisane uslove. 
  5. Kliring i saldiranje obaveza i potraživanja u hartijama od vrednosti i novcu nastalih na osnovu zaključenih transakcija kupovine i prodaje hartija od vrednosti obavlja Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti – po DVP (Delivery versus Payment) modelu.