Кредитне и депозитне олакшице

Кредит за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности

Кредит за одржавање дневне ликвидности Народна банка Србије одобрава банци на основу закљученог уговора о кредиту за ликвидност и примљеног захтева банке, а на бази залоге одговарајуће количине квалификованих динарских хартија од вредности без девизне клаузуле.

Кредит за ликвидност Народна банка Србије одобрава банкама на основу залоге динарских хартија од вредности чији је издавалац:

  • Народна банка Србије,
  • Република Србија, и
  • међународна финансијска организација и развојна банка или финансијска институција чији је оснивач страна држава и чији је кредитни рејтинг агенција за процену рејтинга Standard & Poor’s или Fitch-IBCA утврдила са „ААА“, односно Moody’s са „Ааа“,
  • домаће привредно друштво чији је бонитет Агенција за привредне регистре оценила најмање оценом ’(Д) Прихватљив бонитет’ или које има другу оцену свог бонитета/кредитне способности која је одговарајућа оцени бонитета ’(Д) Прихватљив бонитет’.

Кредит за ликвидност банка може да користи као: 

  1. дневни кредит за одржавање ликвидности (intraday credit), тј. кредит који је Народној банци Србије враћен истог радног дана. На износ коришћеног и враћеног дневног кредита банка не плаћа камату Народној банци Србије;
  2. преконоћни кредит за одржавање ликвидности (overnight credit), тј. кредит који банка није вратила Народној банци Србије у току истог радног дана. На износ преконоћног кредита банка плаћа Народној банци Србије камату у висини референтне каматне стопе увећане за 1,25 процентних поена. Преконоћни кредит с припадајућом каматом банка је дужна да врати Народној банци Србије наредног радног дана до 11.00 часова.

У случају да банка не измири своје обавезе у року, Народна банка Србије ће невраћени износ коришћеног кредита за ликвидност, као и камату за доцњу, намирити из заложених хартија од вредности, и то њиховом продајом или присвајањем. Изузетно, Народна банка Србије може из износа продатих заложних хартија, односно вредности присвојених заложених хартија од вредности, намирити и износ доспеле ненаплаћене редовне камате ако се тај износ не може наплатити из менице.

Депоновање вишкова ликвидних средстава банака код Нaродне банке Србије

Према Одлуци о условима и начину депоновања вишкова ликвидних средстава банака код Народне банке Србије ("Службени гласник РС", бр. 48/2004, 60/2007, 35/2008 и 73/2008), банка може преко ноћи депоновати вишкове ликвидних средстава код Народне банке Србије.

Банкама се омогућава да више пута у току сваког радног дана, најкасније до истека времена предвиђеног за размену порука за плаћања, у складу са оперативним правилима којима се регулише обрачун у реалном времену по бруто принципу, пренесу вишкове ликвидних средстава на посебан рачун Народне банке Србије за депоновање вишкова ликвидних средстава у RTGS систему – рачун бр. 908-88103-91.

Народна банка Србије ће депонована средства банке вратити на жиро-рачун банке наредног радног дана од дана депоновања – најкасније до 10.00 часова.

Народна банка Србије сваког радног дана обрачунава и плаћа камату на средства која је банка депоновала претходног радног дана – по каматној стопи у висини референтне каматне стопе умањене за 1,25 процентних поена.