Приручник за лиценцирање

У ПОСТУПЦИМА ПОВОДОМ ОСНИВАЊА БАНКЕ, СТИЦАЊА ВЛАСНИШТВА У БАНЦИ И ИМЕНОВАЊА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА

(усклађено са одредбама Законом о банкама, „Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015, и Одлуке о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења, дозвола за рад банке и појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије, „Службени гласник РС“, бр. 82/2015 и 29/2018 – у даљем тексту: Одлука)

1. УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНОГ ОДОБРЕЊА ЗА ОСНИВАЊЕ БАНКЕ, ДОЗВОЛЕ ЗА РАД БАНКЕ И САГЛАСНОСТИ НА АКТА ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ

1) Прилози уз захтев за давање прелиминарног одобрења за оснивање банке:

 • Прилог 1 – Захтев за прелиминарно одобрење за оснивање банке (прилог је прописан Одлуком и чини њен састави део)
 • Прилог 2 – Упитник за физичка лица која стичу/увећавају власништво у банци (прилог је прописан Одлуком и чини њен састави део)
 • Прилог 3 – Упитник за правна лица која стичу/увећавају власништво у банци (прилог је прописан Одлуком и чини њен састави део)
 • Прилог 5 – Упитник за лице предложено за члана управног и извршног одбора банке (прилог је прописан Одлуком и чини њен састави део)
 • Прилог – Изјава
 • Прилог – Овлашћење
 • Прилог 1.1 – Оснивачки акт
 • Прилог 1.2 – Статут
 • Прилог 1.3 – Предлог пословне политике и стратегије банке за период од три године
 • Прилог 1.4 – План активности
 • Прилог 1.5 – Предлог стратегије и политика за управљање ризицима и стратегије управљања капиталом
 • Прилог 1.6 – Пример предлога одлуке о именовању/избору председника и чланова управног одбора банке
 • Прилог 1.7 – Пример одлуке о именовању председника и чланова извршног одбора банке
 • Прилог 1.8 – Састав управног одбора 
 • Прилог 1.9 – Инструкција за уплату накнаде и таксе за решавање по захтеву за давање прелиминарног одобрења за оснивање банке
 • Прилог 1.10 – Пословна биографија физичког лица – оснивача
 • Образац 1 Изјаве
 • Образац 2 Изјаве
 • Образац 3 Изјава о сарадницима (за оснивача односно стицаоца власништва у банци)
 • Образац 3 Изјава о сарадницима (за члана управног односно извршног одбора)

2) Прилози уз захтев за давање дозволе за рад банке:

 • Прилог – Спецификација ИТ ресурса
 • Прилог – Предлог организационе структуре, систематизације радних места и динамике њиховог попуњавања
 • Прилог 1.11 – Инструкција за уплату накнаде и таксе за решавање по захтеву за давање дозволе за рад банке

2. УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА СТИЦАЊЕ ВЛАСНИШТВА У БАНЦИ – „КУПОВИНА“ БАНКЕ КОЈА ИМА ДОЗВОЛУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ЗА РАД

Прилози:

 • Прилог 2 – Упитник за физичка лица која стичу/увећавају власништво у банци (прилог је прописан Одлуком и чини њен састави део)
 • Прилог 3 – Упитник за правна лица која стичу/увећавају власништво у банци (прилог је прописан Одлуком и чини њен састави део)
 • Прилог – План активности (за стицање учешћа)
 • Прилог 1.12 – Инструкција за уплату накнаде и таксе за решавање по захтеву за давање претходне сагласности за стицање власништва у банци
 • Образац 1 Изјаве
 • Образац 2 Изјаве
 • Образац 3 Изјава о сарадницима (за оснивача односно стицаоца власништва у банци)

3. УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ, ОДНОСНО ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Прилози: