Priručnik za licenciranje

U POSTUPCIMA POVODOM OSNIVANjA BANKE, STICANjA VLASNIŠTVA U BANCI I IMENOVANjA ČLANOVA UPRAVNOG I IZVRŠNOG ODBORA

(usklađeno sa odredbama Zakonom o bankama, „Službeni glasnik RS“, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015, i Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja, dozvola za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije, „Službeni glasnik RS“, br. 82/2015 i 29/2018 – u daljem tekstu: Odluka)

1. UPUTSTVO ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA NARODNOJ BANCI SRBIJE ZA DAVANjE PRELIMINARNOG ODOBRENjA ZA OSNIVANjE BANKE, DOZVOLE ZA RAD BANKE I SAGLASNOSTI NA AKTA OSNIVAČKE SKUPŠTINE

1) Prilozi uz zahtev za davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke:

 • Prilog 1 – Zahtev za preliminarno odobrenje za osnivanje banke (prilog je propisan Odlukom i čini njen sastavi deo)
 • Prilog 2 – Upitnik za fizička lica koja stiču/uvećavaju vlasništvo u banci (prilog je propisan Odlukom i čini njen sastavi deo)
 • Prilog 3 – Upitnik za pravna lica koja stiču/uvećavaju vlasništvo u banci (prilog je propisan Odlukom i čini njen sastavi deo)
 • Prilog 5 – Upitnik za lice predloženo za člana upravnog i izvršnog odbora banke (prilog je propisan Odlukom i čini njen sastavi deo)
 • Prilog – Izjava
 • Prilog – Ovlašćenje
 • Prilog 1.1 – Osnivački akt
 • Prilog 1.2 – Statut
 • Prilog 1.3 – Predlog poslovne politike i strategije banke za period od tri godine
 • Prilog 1.4 – Plan aktivnosti
 • Prilog 1.5 – Predlog strategije i politika za upravljanje rizicima i strategije upravljanja kapitalom
 • Prilog 1.6 – Primer predloga odluke o imenovanju/izboru predsednika i članova upravnog odbora banke
 • Prilog 1.7 – Primer odluke o imenovanju predsednika i članova izvršnog odbora banke
 • Prilog 1.8 – Sastav upravnog odbora 
 • Prilog 1.9 – Instrukcija za uplatu naknade i takse za rešavanje po zahtevu za davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke
 • Prilog 1.10 – Poslovna biografija fizičkog lica – osnivača
 • Obrazac 1 Izjave
 • Obrazac 2 Izjave
 • Obrazac 3 Izjava o saradnicima (za osnivača odnosno sticaoca vlasništva u banci)
 • Obrazac 3 Izjava o saradnicima (za člana upravnog odnosno izvršnog odbora)

2) Prilozi uz zahtev za davanje dozvole za rad banke:

 • Prilog – Specifikacija IT resursa
 • Prilog – Predlog organizacione strukture, sistematizacije radnih mesta i dinamike njihovog popunjavanja
 • Prilog 1.11 – Instrukcija za uplatu naknade i takse za rešavanje po zahtevu za davanje dozvole za rad banke

2. UPUTSTVO ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA NARODNOJ BANCI SRBIJE ZA DAVANjE PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA STICANjE VLASNIŠTVA U BANCI – „KUPOVINA“ BANKE KOJA IMA DOZVOLU NARODNE BANKE SRBIJE ZA RAD

Prilozi:

 • Prilog 2 – Upitnik za fizička lica koja stiču/uvećavaju vlasništvo u banci (prilog je propisan Odlukom i čini njen sastavi deo)
 • Prilog 3 – Upitnik za pravna lica koja stiču/uvećavaju vlasništvo u banci (prilog je propisan Odlukom i čini njen sastavi deo)
 • Prilog – Plan aktivnosti (za sticanje učešća)
 • Prilog 1.12 – Instrukcija za uplatu naknade i takse za rešavanje po zahtevu za davanje prethodne saglasnosti za sticanje vlasništva u banci
 • Obrazac 1 Izjave
 • Obrazac 2 Izjave
 • Obrazac 3 Izjava o saradnicima (za osnivača odnosno sticaoca vlasništva u banci)

3. UPUTSTVO ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DAVANjE PRETHODNE SAGLASNOSTI NA IMENOVANjE ČLANOVA UPRAVNOG, ODNOSNO IZVRŠNOG ODBORA

Prilozi: