Статусне промене

Статусне промене банака су детаљније регулисане следећим прописима:

У овом тексту дате су само основне информације садржане у наведеној регулативи.

Поступак спајања

Уз захтев за издавање дозволе за рад банке која се оснива спајањем, банке које се спајају Народној банци Србије подносе:

 • одлуке скупштина банака о спајању;
 • оснивачки акт који, поред елемената из члана 13. Закона о банкама, садржи и податке о начину и року замене акција банака које се спајају, као и: 
  • пословно име и седиште банака које се спајају, 
  • правно следбеништво банке која се оснива спајањем за сва права и обавезе банака које се спајају, и 
  • податке о начину књижења пословних промена насталих од датума закључења уговора о спајању (оснивачки акт) до датума израде биланса, односно до датума уписа банке која се оснива спајањем у регистар привредних субјеката; 
 • предлог статута банке која се оснива спајањем; 
 • имена и податке о квалификацијама, искуству и пословној репутацији предложених чланова управног и извршног одбора банке која се оснива спајањем; 
 • програм  активности  банке  за  период  од  три  године  и  предлог  пословне  политике банке за годину у којој се врши спајање;  
 • податке о кадровској и техничкој оспособљености банке која се оснива спајањем; 
 • анализу економске оправданости спајања израђену на основу последњих извештаја које су те банке доставиле Народној банци Србије у складу с чланом 51. Закона о банкама; 
 • анализу да спајање не може имати негативне последице на стање на финансијском тржишту, односно да се њиме не врши повреда конкуренције из члана 7. Закона о банкама;
 • овлашћење за лице са којима ће Народна банка Србије сарађивати у поступку по захтеву за издавање дозволе за рад банке, које мора имати датум и печатом оверене потписе председника и чланова извршног одбора банака које се спајају;
 • доказ да је уплаћена накнада прописана одлуком којом се утврђује јединствена тарифа по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, као и доказ о уплати републичке административне таксе у складу са законом којим се уређују републичке административне таксе, и
 • друге податке и документе на захтев Народне банке Србије.

Сва наведена документација мора бити достављена у оригиналу или у овереној копији и не може бити старија од шест месеци. Такође, документација мора бити на српском језику, а ако је на страном језику, уз оригинал или оверену копију документа доставља се и његов превод на српски језик, који је оверио судски тумач.

Народна банка Србије одлучује о захтеву у року од 90 дана од дана достављања уредног захтева.

Поступак припајања

Банка којој се припаја друга банка подноси Народној банци Србије захтев за давање сагласности за припајање.

Банка којој се припаја друга банка дужна је да свој оснивачки акт измени тако да наведе:

 • износ свог укупног акционарског капитала у новчаном и неновчаном облику након припајања, као и удео сваког оснивача у акционарском капиталу, и
 • да је она правни следбеник свих права и обавеза банке која јој се припаја.

Банка којој се припаја друга банка дужна је да Народној банци Србије уз захтев достави:

 • измене оснивачког акта;
 • одлуку скупштине банке о прихватању припајања;
 • одлуку скупштине банке која јој се припаја о припајању;
 • анализу економске оправданости припајања израђену на основу последњих извештаја које су банке доставиле Народној банци Србије у складу с чланом 51. Закона о банкама;
 • анализу да припајање не може имати негативне последице на стање на финансијском тржишту, односно да се њиме не врши повреда конкуренције из члана 7. Закона о банкама; 
 • извештаје из члана 51. Закона о банкама сачињене са стањем на уговорени датум припајања;
 • доказ да је уплаћена накнада прописана одлуком којом се утврђује јединствена тарифа по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, као и доказ о уплати републичке административне таксе у складу са законом којим се уређују републичке административне таксе, и
 • друге податке и документе на захтев Народне банке Србије.

Народна банка Србије даје сагласност за припајање банке:

 • ако припајање не угрожава финансијско стање банке којој се припаја друга банка;
 • ако банка којој се припаја друга банка поседује такав систем организације, управљања, одлучивања и информационе технологије који јој је до дана подношења захтева омогућавао да адекватно управља ризицима у пословању и који ће јој омогућити да банку која јој се припаја потпуно интегрише у свој систем, и то тако да не угрози његово функционисање;
 • ако је припајање економски оправдано, односно не може имати негативне последице на стање на финансијском тржишту, нити се њиме врши повреда конкуренције из члана 7. Закона о банкама.

Народна банка Србије одлучује о захтеву у року од 90 дана од дана достављања уредног захтева.

Сва наведена документација мора бити достављена у оригиналу или у овереној копији и не може бити старија од шест месеци. Такође, документација мора бити на српском језику, а ако је на страном језику, уз оригинал или оверену копију документа доставља се и његов превод на српски језик, који је оверио судски тумач.