Statusne promene

Statusne promene banaka su detaljnije regulisane sledećim propisima:

U ovom tekstu date su samo osnovne informacije sadržane u navedenoj regulativi.

Postupak spajanja

Uz zahtev za izdavanje dozvole za rad banke koja se osniva spajanjem, banke koje se spajaju Narodnoj banci Srbije podnose:

 • odluke skupština banaka o spajanju;
 • osnivački akt koji, pored elemenata iz člana 13. Zakona o bankama, sadrži i podatke o načinu i roku zamene akcija banaka koje se spajaju, kao i: 
  • poslovno ime i sedište banaka koje se spajaju, 
  • pravno sledbeništvo banke koja se osniva spajanjem za sva prava i obaveze banaka koje se spajaju, i 
  • podatke o načinu knjiženja poslovnih promena nastalih od datuma zaključenja ugovora o spajanju (osnivački akt) do datuma izrade bilansa, odnosno do datuma upisa banke koja se osniva spajanjem u registar privrednih subjekata; 
 • predlog statuta banke koja se osniva spajanjem; 
 • imena i podatke o kvalifikacijama, iskustvu i poslovnoj reputaciji predloženih članova upravnog i izvršnog odbora banke koja se osniva spajanjem; 
 • program  aktivnosti  banke  za  period  od  tri  godine  i  predlog  poslovne  politike banke za godinu u kojoj se vrši spajanje;  
 • podatke o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti banke koja se osniva spajanjem; 
 • analizu ekonomske opravdanosti spajanja izrađenu na osnovu poslednjih izveštaja koje su te banke dostavile Narodnoj banci Srbije u skladu s članom 51. Zakona o bankama; 
 • analizu da spajanje ne može imati negativne posledice na stanje na finansijskom tržištu, odnosno da se njime ne vrši povreda konkurencije iz člana 7. Zakona o bankama;
 • ovlašćenje za lice sa kojima će Narodna banka Srbije sarađivati u postupku po zahtevu za izdavanje dozvole za rad banke, koje mora imati datum i pečatom overene potpise predsednika i članova izvršnog odbora banaka koje se spajaju;
 • dokaz da je uplaćena naknada propisana odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge, kao i dokaz o uplati republičke administrativne takse u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse, i
 • druge podatke i dokumente na zahtev Narodne banke Srbije.

Sva navedena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili u overenoj kopiji i ne može biti starija od šest meseci. Takođe, dokumentacija mora biti na srpskom jeziku, a ako je na stranom jeziku, uz original ili overenu kopiju dokumenta dostavlja se i njegov prevod na srpski jezik, koji je overio sudski tumač.

Narodna banka Srbije odlučuje o zahtevu u roku od 90 dana od dana dostavljanja urednog zahteva.

Postupak pripajanja

Banka kojoj se pripaja druga banka podnosi Narodnoj banci Srbije zahtev za davanje saglasnosti za pripajanje.

Banka kojoj se pripaja druga banka dužna je da svoj osnivački akt izmeni tako da navede:

 • iznos svog ukupnog akcionarskog kapitala u novčanom i nenovčanom obliku nakon pripajanja, kao i udeo svakog osnivača u akcionarskom kapitalu, i
 • da je ona pravni sledbenik svih prava i obaveza banke koja joj se pripaja.

Banka kojoj se pripaja druga banka dužna je da Narodnoj banci Srbije uz zahtev dostavi:

 • izmene osnivačkog akta;
 • odluku skupštine banke o prihvatanju pripajanja;
 • odluku skupštine banke koja joj se pripaja o pripajanju;
 • analizu ekonomske opravdanosti pripajanja izrađenu na osnovu poslednjih izveštaja koje su banke dostavile Narodnoj banci Srbije u skladu s članom 51. Zakona o bankama;
 • analizu da pripajanje ne može imati negativne posledice na stanje na finansijskom tržištu, odnosno da se njime ne vrši povreda konkurencije iz člana 7. Zakona o bankama; 
 • izveštaje iz člana 51. Zakona o bankama sačinjene sa stanjem na ugovoreni datum pripajanja;
 • dokaz da je uplaćena naknada propisana odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge, kao i dokaz o uplati republičke administrativne takse u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse, i
 • druge podatke i dokumente na zahtev Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije daje saglasnost za pripajanje banke:

 • ako pripajanje ne ugrožava finansijsko stanje banke kojoj se pripaja druga banka;
 • ako banka kojoj se pripaja druga banka poseduje takav sistem organizacije, upravljanja, odlučivanja i informacione tehnologije koji joj je do dana podnošenja zahteva omogućavao da adekvatno upravlja rizicima u poslovanju i koji će joj omogućiti da banku koja joj se pripaja potpuno integriše u svoj sistem, i to tako da ne ugrozi njegovo funkcionisanje;
 • ako je pripajanje ekonomski opravdano, odnosno ne može imati negativne posledice na stanje na finansijskom tržištu, niti se njime vrši povreda konkurencije iz člana 7. Zakona o bankama.

Narodna banka Srbije odlučuje o zahtevu u roku od 90 dana od dana dostavljanja urednog zahteva.

Sva navedena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili u overenoj kopiji i ne može biti starija od šest meseci. Takođe, dokumentacija mora biti na srpskom jeziku, a ako je na stranom jeziku, uz original ili overenu kopiju dokumenta dostavlja se i njegov prevod na srpski jezik, koji je overio sudski tumač.