Sukcesija imovine bivše SFRJ

Sporazum o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, koji je zaključen u Beču 29. juna 2001. godine, stupio je na snagu 2. juna 2004, nakon njegove ratifikacije od strane svih država sukcesora (Hrvatska je poslednja izvršila ratifikaciju marta 2004). Sastavni deo Sporazuma je i Aneks C, koji reguliše pitanja podele finansijske aktive i pasive bivše SFRJ, u kome je određeno da pripadajući deo SRJ iznosi 38%.

U cilju sprovođenja Aneksa C, od dana potpisivanja Sporazuma zaključno sa decembrom 2014. godine, održano je 19 sastanaka Komiteta za raspodelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ, u čijem radu su učestvovali predstavnici svih država sukcesora. Komitet je postigao značajne rezultate u pogledu implementacije Aneksa C i podele imovine bivše SFRJ.

U okviru rešavanja pitanja podele blokiranih deviznih sredstava Narodne banke bivše SFRJ na računima kod stranih banaka, a u skladu s inicijativom Administracije SAD, aprila 2003. realizovana je podela deviznih sredstava od oko 237 miliona SAD dolara na računima u američkim bankama prema procentima navedenim u Sporazumu. 

Povodom rešavanja odnosa iz klirinškog perioda poslovanja postignut je dogovor kojim je regulisan klirinški dug Ruske Federacije prema bivšim jugoslovenskim republikama u ukupnom iznosu od oko 1,3 milijarde klirinških dolara. Multilateralni Memorandum između Vlade Ruske Federacije i vlada država sukcesora bivše SFRJ o regulisanju međusobnih finansijskih potraživanja po obračunima vezanim za robni promet između bivše SFRJ i bivšeg SSSR-a potpisan je 17. septembra 2003. godine. Bilateralni sporazum kojim je regulisana obaveza Ruske Federacije prema Republici Srbiji od 288,8 miliona SAD dolara potpisan je 27. aprila 2007. i u potpunosti je realizovan.

Predstavnici država sukcesora odlučili su da se mehanizam i metodologija podele monetarnog zlata u BIS-u, Bazel, primene i na podelu preostalog monetarnog zlata Narodne banke bivše SFRJ u skladu s procentima predviđenim Sporazumom, o čemu je postignuta saglasnost maja 2005.

U julu 2005. sukcesori su postigli dogovor o podeli deviznih sredstava u iznosu od oko 221 milion SAD dolara zamrznutih na računima Narodne banke bivše SFRJ kod banaka u inostranstvu (osim u SAD, gde su sredstva deblokirana i podeljena 2003). Raspodela navedenih sredstava među državama sukcesorima takođe je izvršena primenom procenata iz Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Postignut je i značajan sporazum o regulisanju obaveza po nerazduženim garancijama koje je izdao Vojni servis Narodne banke bivše SFRJ. U skladu s postignutim dogovorom, potencijalne obaveze po tim garancijama preuzimaju konkretna preduzeća sa teritorije svih država sukcesora koja su krajnji korisnici sredstava po poslovima za koje su pojedine garancije izdate.

U februaru 2006. godine postignut je sporazum o podeli akcijskog kapitala bivše SFRJ u Jubmes banci a.d. Beograd u skladu sa procentima iz Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Posle 10. jula 2006. godine, kada je potpisan Sporazum o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obaveza između Republike Srbije i Republike Crne Gore, podela nealociranih finansijskih prava i obaveza između dve države realizuje se u skladu sa članom 2. ovog Sporazuma, prema kome Republici Srbiji pripada 94,12%, a Crnoj Gori 5,88%. Ukoliko se navedena podela primeni na procenat SRJ od 38% utvrđen Sporazumom o pitanjima sukcesije, prilikom podele finansijske aktive i pasive bivše SFRJ iz Aneksa C, Republici Srbiji pripada 35,7656%, a Crnoj Gori 2,2344%.

Potraživanje na klirinškim računima albanskih banaka kod Narodne banke bivše SFRJ u iznosu od 23,8 miliona SAD dolara podeljeno je u okviru Komiteta za raspodelu finansijske aktive i pasive u skladu sa procentima iz Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije, što je potvrđeno potpisivanjem multilateralnog Memoranduma između Republike Albanije i država bivše SFRJ 14. decembra 2010. godine. Bilateralni Sporazum između Republike Srbije i Republike Albanije za regulisanje albanskog duga iz klirinškog perioda poslovanja u iznosu od 8,5 miliona SAD dolara zaključen je 31. marta 2011. godine, koji albanska strana redovno servisira.

Na narednim sastancima Komiteta očekuje se razmatranje preostalih pitanja u vezi sa podelom finansijske aktive i pasive bivše SFRJ.