Ciljana i ostvarena inflacija

Utvrđivanje ciljeva inflacije

Ciljanu stopu inflacije utvrđuje Narodna banka Srbije u saradnji s Vladom, na osnovu analize tekućih i očekivanih makroekonomskih kretanja i srednjoročnog plana korekcije cena na koje Vlada ima direktan ili indirektan uticaj.

Cilj za inflaciju se utvrđuje unapred, da bi se definisao okvir za odlučivanje o monetarnoj politici na srednji rok i usidrila inflaciona očekivanja, U slučaju Srbije, odluka o cilju za inflaciju se donosi za tri godine unapred, sve dok se ne završi proces nominalne, realne i strukturne konvergencije prema Evropskoj uniji. Budući da taj proces još uvek traje, ciljana inflacija je blago iznad kvantitativne definicije cenovne stabilnosti i nivoa ciljane inflacije u razvijenim zemljama (2,0% ili 2,5%). Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici Izvršnog odbora od 7. decembra 2023. godine, odredio je ciljanu stopu ukupne inflacije, za period od januara 2024. do decembra 2026. godine u visini 3%, s dozvoljenim odstupanjem ± 1,5 p. p. (Memorandum Narodne banke Srbije o ciljanim stopama inflacije do 2026. godine).

Cilj za inflaciju se utvrđuje kao jedinstvena vrednost sa dozvoljenim odstupanjem, merena godišnjom procentualnom promenom indeksa potrošačkih cena. Cilj za inflaciju predstavlja precizan i jasan signal javnosti o nivou inflacije koju centralna banka nastoji da postigne. Takođe, cilj je simetričan, što centralnoj banci olakšava komunikaciju s javnošću u slučaju ne samo prebacivanja već i podbacivanja cilja.

Širina dozvoljenog odstupanja od cilja (± 1,5 p.p.) ukazuje na zonu koja se smatra prihvatljivom za kretanje inflacije, uzimajući u obzir činjenicu da može doći do brojnih prolaznih šokova manjih razmera koji će izazvati kratkoročne oscilacije stopa inflacije, ali neće zahtevati reakciju monetarne politike. Odražava opredeljenje Narodne banke Srbije za stabilizaciju ekonomske aktivnosti, pošto obezbeđuje prostor za fleksibilnost monetarne politike bez narušavanja njenog kredibiliteta.

Ostvarivanje ciljeva inflacije

Ciljanu stopu inflacije Narodna banka Srbije nastoji da postigne promenama referentne kamatne stope, koja se primenjuje u sprovođenju glavnih operacija na otvorenom tržištu. Ta kamatna stopa predstavlja osnovni instrument monetarne politike, a odluke o njenoj visini donose se na osnovu analize ekonomske situacije, ocene budućih kretanja i srednjoročne projekcije inflacije. Prilikom odlučivanja o referentnoj kamatnoj stopi, važan je vremenski pomak između odluke o njenoj visini i ispoljenih efekata na krajnji cilj, tj. inflaciju, koji u slučaju Srbije iznosi oko godinu dana.

Ostali instrumenti monetarnog regulisanja imaju pomoćnu ulogu – doprinose nesmetanoj transmisiji uticaja referentne kamatne stope na tržište, kao i razvoju finansijskog tržišta bez ugrožavanja stabilnosti finansijskog sistema.

Ciljana inflacija je srednjoročni cilj, što znači da ostvarena inflacija može kratkoročno odstupati od ciljane usled egzogenih poremećaja. Narodna banka Srbije dozvoliće privremeno odstupanje inflacije od utvrđenog cilja u slučaju kada bi vraćanje inflacije na cilj u kratkom vremenskom periodu zahtevalo takve promene u monetarnoj politici koje bi izazvale makroekonomske poremećaje.

Ciljana i ostvarena inflacija