Srednjoročna projekcija inflacije

Srednjoročna projekcija inflacije (projekcija inflacije za dve godine unapred) je od ključnog značaja u procesu donošenja odluka u režimu ciljanja inflacije koji primenjuje Narodna banka Srbije. Budući da monetarna politika deluje na inflaciju s vremenskim pomakom, režim ciljanja inflacije zahteva projektovanu putanju inflacije.

Kao osnovno sredstvo za izradu srednjoročne projekcije koristi se makroekonomski model koji predstavlja skup jednačina kojima se opisuje mehanizam formiranja cena u Srbiji i transmisioni kanali uticaja monetarne politike na cene.

Narodna banka Srbije izrađuje projekciju inflacije četiri puta godišnje, u skladu s novim podacima i ocenama budućih makroekonomskih kretanja. Zajedno sa projekcijom bruto domaćeg proizvoda, projekciju inflacije objavljuje u Izveštaju o inflaciji, kao i prikaz pretpostavki na kojima se ta projekcija zasniva i glavnih rizika njenog ostvarenja.

Projekcija inflacije se zasniva na pretpostavci da monetarna politika svojim merama aktivno deluje tako da inflacija u srednjem roku bude u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja, što je u sadašnjem okviru monetarne politike njena osnovna uloga.

Projekcija inflacije prikazuje se u vidu centralne projekcije i raspona, na grafikonu koji prikazuje različite verovatnoće njenog ostvarenja u narednih osam tromesečja. Centralna projekcija je u najtamnijem delu grafikona i verovatnoća da će inflacija pasti u ovaj raspon iznosi 10%. Svaka sledeća nijansa uključuje takođe 10% verovatnoće, tako da ceo raspon obuhvata 90% verovatnoće ostvarenja projekcije. Drugim rečima, verovatnoća da će inflacija u narednih osam tromesečja biti izvan raspona na grafikonu iznosi 10%.