Kreditne i depozitne olakšice

Kredit za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti

Kredit za održavanje dnevne likvidnosti Narodna banka Srbije odobrava banci na osnovu zaključenog ugovora o kreditu za likvidnost i primljenog zahteva banke, a na bazi zaloge odgovarajuće količine kvalifikovanih dinarskih hartija od vrednosti bez devizne klauzule.

Kredit za likvidnost Narodna banka Srbije odobrava bankama na osnovu zaloge dinarskih hartija od vrednosti čiji je izdavalac:

  • Narodna banka Srbije,
  • Republika Srbija, i
  • međunarodna finansijska organizacija i razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država i čiji je kreditni rejting agencija za procenu rejtinga Standard & Poor’s ili Fitch-IBCA utvrdila sa „AAA“, odnosno Moody’s sa „Aaa“,
  • domaće privredno društvo čiji je bonitet Agencija za privredne registre ocenila najmanje ocenom ’(D) Prihvatljiv bonitet’ ili koje ima drugu ocenu svog boniteta/kreditne sposobnosti koja je odgovarajuća oceni boniteta ’(D) Prihvatljiv bonitet’.

Kredit za likvidnost banka može da koristi kao: 

  1. dnevni kredit za održavanje likvidnosti (intraday credit), tj. kredit koji je Narodnoj banci Srbije vraćen istog radnog dana. Na iznos korišćenog i vraćenog dnevnog kredita banka ne plaća kamatu Narodnoj banci Srbije;
  2. prekonoćni kredit za održavanje likvidnosti (overnight credit), tj. kredit koji banka nije vratila Narodnoj banci Srbije u toku istog radnog dana. Na iznos prekonoćnog kredita banka plaća Narodnoj banci Srbije kamatu u visini referentne kamatne stope uvećane za 1,25 procentnih poena. Prekonoćni kredit s pripadajućom kamatom banka je dužna da vrati Narodnoj banci Srbije narednog radnog dana do 11.00 časova.

U slučaju da banka ne izmiri svoje obaveze u roku, Narodna banka Srbije će nevraćeni iznos korišćenog kredita za likvidnost, kao i kamatu za docnju, namiriti iz založenih hartija od vrednosti, i to njihovom prodajom ili prisvajanjem. Izuzetno, Narodna banka Srbije može iz iznosa prodatih založnih hartija, odnosno vrednosti prisvojenih založenih hartija od vrednosti, namiriti i iznos dospele nenaplaćene redovne kamate ako se taj iznos ne može naplatiti iz menice.

Deponovanje viškova likvidnih sredstava banaka kod Narodne banke Srbije

Prema Odluci o uslovima i načinu deponovanja viškova likvidnih sredstava banaka kod Narodne banke Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 48/2004, 60/2007, 35/2008 i 73/2008), banka može preko noći deponovati viškove likvidnih sredstava kod Narodne banke Srbije.

Bankama se omogućava da više puta u toku svakog radnog dana, najkasnije do isteka vremena predviđenog za razmenu poruka za plaćanja, u skladu sa operativnim pravilima kojima se reguliše obračun u realnom vremenu po bruto principu, prenesu viškove likvidnih sredstava na poseban račun Narodne banke Srbije za deponovanje viškova likvidnih sredstava u RTGS sistemu – račun br. 908-88103-91.

Narodna banka Srbije će deponovana sredstva banke vratiti na žiro-račun banke narednog radnog dana od dana deponovanja – najkasnije do 10.00 časova.

Narodna banka Srbije svakog radnog dana obračunava i plaća kamatu na sredstva koja je banka deponovala prethodnog radnog dana – po kamatnoj stopi u visini referentne kamatne stope umanjene za 1,25 procentnih poena.