Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji

U Republici Srbiji se dugi niz godina kontinuirano sprovodi borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Intenzivno se prate i dešavanja na međunarodnom planu i primenjuju najbolja regulatorna rešenja.

Krivično delo pranja novca propisano je članom 245. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09111/09, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019), a krivično delo finansiranja terorizma članom 393. Krivičnog zakonika.

Važeći Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji se primenjuje od 1. aprila 2018. godine, predstavlja dalje usaglašavanje domaćeg zakonodavstva s međunarodnim standardima iz ove oblasti, a pre svega s propisima i standardima Evropske unije, u skladu s naporima koji se čine u procesu pridruživanja ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Zakon, kao i na osnovu njega doneti podzakonski akti, treba da unapredi postojeći sistem otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma afirmacijom pristupa zasnovanog na proceni rizika od nastanka tih pojava.

Radi daljeg unapređenja sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, Vlada Republike Srbije je usvojila Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020–2024. godine i Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2020–2022).

Radi poboljšanja koordinacije i efikasnosti saradnje svih aktera u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, Vlada Republike Srbije je obrazovala Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ovlašćeno, pored praćenja sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i njenog akcionog plana, za analizu najznačajnijih pitanja, koordinaciju i predlaganje svih aktivnosti u oblasti trajnog sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i za sprovođenje i uzimanje u obzir nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

U borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma od izuzetnog je značaja učešće svih zainteresovanih strana, koje mogu da se uvrste u tri grupe:

Prvu grupu čine obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (član 4):

 • banke;
 • ovlašćeni menjači i privredni subjekti koji menjačke poslove obavljaju na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njihova delatnost;
 • društva za upravljanje investicionim fondovima;
 • društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;
 • davaoci finansijskog lizinga;
 • društva za osiguranje koja poseduju dozvolu za obavljanje životnih osiguranja i društva za posredovanje u osiguranju kada obavljaju poslove posredovanja u životnim osiguranjima, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnici u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova osiguranja života, osim društava za zastupanje i zastupnika u osiguranju za čiji rad odgovara društvo za osiguranje u skladu sa zakonom;
 • priređivači posebnih igara na sreću u igračnicama i priređivači igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije;
 • društva za reviziju i samostalni revizori;
 • institucije elektronskog novca;
 • platne institucije;
 • posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti;
 • faktoring društva;
 • preduzetnici i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga;
 • poreski savetnici;
 • javni poštanski operator sa sedištem u Republici Srbiji, osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge, koji pruža platne usluge u skladu sa zakonom kojim se uređuje pružanje platnih usluga;
 • lica koja se bave poštanskim saobraćajem;
 • lica koja se bave pružanjem usluga kupovine, prodaje ili prenosa virtuelnih valuta ili zamene tih valuta za novac ili drugu imovinu preko internet platformi, uređaja u fizičkom obliku ili na drugi način, odnosno koja posreduju pri pružanju ovih usluga, pružaoci kastodi usluge novčanika, a od juna 2021. godine i pružaoci drugih usluga povezanih s digitalnom imovinom.

Obveznici su i advokati kada:

 1. pomažu u planiranju ili izvršavanju transakcija za stranku u vezi sa:
  • kupovinom ili prodajom nepokretnosti ili privrednog društva,
  • upravljanjem imovinom stranke,
  • otvaranjem ili raspolaganjem računom kod banke (bankarskim računom, štednim ulogom ili računom za poslovanje s hartijama od vrednosti),
  • prikupljanjem sredstava neophodnih za osnivanje, obavljanje delatnosti i upravljanje privrednim društvima,
  • osnivanjem, poslovanjem ili upravljanjem privrednog društva ili lica stranog prava;
 2. u ime i za račun stranke vrše finansijsku transakciju ili transakciju u vezi s nepokretnošću.

Obveznici su i javni beležnici kada u vezi s prethodno navedenim poslovima sačinjavaju ili potvrđuju (solemnizuju) određene isprave navedene u pogledu obaveza advokata.

Drugu grupu čine organi nadležni za vršenje nadzora nad primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (član 104):

 • Uprava za sprečavanje pranja novca,
 • Narodna banka Srbije,
 • Komisija za hartije od vrednosti,
 • organ nadležan za nadzor u oblasti poreskog savetovanja,
 • organ nadležan za nadzor u oblasti igara na sreću,
 • ministarstvo nadležno za inspekcijski nadzor u oblasti trgovine,
 • Advokatska komora Srbije i
 • Javnobeležnička komora.

Treću grupu čine pravosudni i policijski organi:

 • Republičko javno tužilaštvo,
 • sudovi i
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova.