Uloga Narodne banke Srbije u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Budući da je Narodna banka Srbije, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, regulator i supervizor značajnog broja finansijskih institucija u Republici Srbiji, ona ima važnu ulogu i u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Uloga regulatora

Funkcija Narodne banke Srbije kao regulatora u ovoj oblasti ogleda se u izradi, odnosno učešću u izradi relevantnih zakona i podzakonskih akata koji, između ostalog, imaju za cilj i da smanje mogućnost pranja novca i finansiranja terorizma kroz finansijske institucije čije poslovanje kontroliše Narodna banka Srbije, kao i u:

 • davanju preporuka za unapređenje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou;
 • saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca i drugim domaćim institucijama uključenim u borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;
 • saradnji s međunarodnim institucijama radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i aktivno učešće u radu međunarodnih tela i organizacija koje se bave sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma, a pre svega u radu Komiteta eksperata za procenu mera protiv pranja novca i finansiranje terorizma – Manival (Nadzorno telo Saveta Evrope nadležno za procenu usklađenosti s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma);
 • održavanju redovnih kontakata sa obveznicima primene Zakona nad kojima vrši nadzor;
 • organizovanju obuke za zaposlene u Narodnoj banci Srbije iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Uloga supervizora

Ulogu supervizora Narodna banka Srbije započinje postupkom izdavanja dozvola za rad1 subjektima nadzora iz svoje nadležnosti, kao i njihovom najvišem rukovodstvu. Pored toga, Narodna banka Srbije prati da li se postupa u skladu s propisima i unutrašnjim aktima obveznika, te, između ostalog, procenjuje adekvatnost sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika primene Zakona iz njene nadležnosti, kako bi se sprečilo da budu zloupotrebljeni u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma. Ako se u postupku nadzora nad obveznikom utvrde nepravilnosti, Narodna banka Srbije preduzima mere u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima.

Uloga Narodne banke Srbije kao supervizora definisana je sektorskim zakonima i članom 109. Zakona, na osnovu čega se vrše kontrola:

 • banaka;
 • društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;
 • davalaca finansijskog lizinga;
 • društava za osiguranje koja poseduju dozvolu za obavljanje životnih osiguranja i društava za posredovanje u osiguranju kada obavljaju poslove posredovanja u životnim osiguranjima, društava za zastupanje u osiguranju i zastupnika u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova osiguranja života, osim društava za zastupanje i zastupnika u osiguranju za čiji rad odgovara društvo za osiguranje u skladu sa zakonom;
 • institucija elektronskog novca;
 • platnih institucija;
 • javnog poštanskog operatora sa sedištem u Republici Srbiji, osnovanog u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge u delu pružanja platnih usluga;
 • ovlašćenih menjača i privrednih subjekata koji menjačke poslove obavljaju na osnovu posebnog zakona;
 • lica koja se bave pružanjem usluga kupovine, prodaje ili prenosa virtuelnih valuta ili zamene tih valuta za novac ili drugu imovinu preko internet platformi, uređaja u fizičkom obliku ili na drugi način, odnosno koja posreduju pri pružanju ovih usluga, pružalaca kastodi usluge novčanika, a od juna 2021. godine i pružalaca drugih usluga povezanih s virtuelnim valutama.

Saradnja Narodne banke Srbije u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa ostalim institucijama

U oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, Narodna banka Srbije sarađuje s domaćim i stranim institucijama. Ta saradnja najčešće se bliže uređuje potpisanim sporazumima u oblasti supervizije, a obuhvata razne vidove poslovno-tehničkih aktivnosti (razmena informacija i iskustava, obuka zaposlenih i dr.).

Kao jedan od značajnijih sporazuma može se izdvojiti Sporazum o saradnji u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, koji je potpisan sa Upravom za sprečavanje pranja novca (finansijsko-informaciona jedinica Republike Srbije). Tim sporazumom je omogućena razmena operativnih informacija, što znatno olakšava sam proces kontrole.


1 Narodna banka Srbije izdaje dozvole za rad bankama, ovlašćenim menjačima, društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaocima finansijskog lizinga, društvima za osiguranje, društvima za posredovanje u osiguranju, društvima za zastupanje u osiguranju i zastupnicima u osiguranju, institucijama elektronskog novca, platnim institucijama, a od juna 2021. i pružaocima usluga povezanih s virtuelnim valutama.