Platni sistem

Platni sistem predstavlja deo finansijske infrastrukture zemlje koji omogućava prenos novčanih sredstava između učesnika u ovom sistemu, finansijskih institucija i drugih učesnika. Funkcionisanje platnih sistema uređeno je pravilima rada koja detaljno opisuju način obavljanja poslova u platnom sistemu (obradu, netiranje i poravnanje naloga za prenos u platnom sistemu) i obaveze i odgovornosti učesnika u platnom sistemu.

Sigurnost i efikasnost platnih sistema od posebnog je interesa za centralnu banku zbog njenih osnovnih odgovornosti – čuvanje poverenja u nacionalnu valutu i obezbeđenje finansijske stabilnosti.

Platni sistemi omogućavaju pravovremeno izvršavanje novčanih obaveza koje proizilaze iz ekonomskih aktivnosti različitih subjekata. Oni su od sistemske važnosti za ekonomiju jedne zemlje, jer da bi novac ispunio svoju osnovnu funkciju – sredstva razmene, platni sistemi moraju biti pouzdani i efikasni. Na taj način platni sistemi obezbeđuju poverenje javnosti u novac.

Nesmetano funkcionisanje platnih sistema od izuzetnog je značaja i za uspešno sprovođenje monetarne politike centralne banke, zbog toga što oni predstavljaju transmisioni mehanizam za svakodnevne monetarne operacije i u tom smislu određuju brzinu, troškove i efikasnost sprovođenja monetarne politike.

Učesnici u platnom sistemu u Republici Srbiji mogu biti:

 • Narodna banka Srbije;
 • banka;
 • institucija elektronskog novca;
 • platna institucija;
 • javni poštanski operator sa sedištem u Republici Srbiji, osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge;
 • investiciono društvo sa sedištem u Republici Srbiji koje posluje u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;
 • Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, organ javne vlasti, kao i privredno društvo i drugo pravno lice čiji je osnivač i za čije obaveze jemči Republika Srbija;
 • operator drugog platnog sistema;
 • Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti ili drugi operator sistema za poravnanje finansijskih instrumenata.

Značaj platnih sistema ogleda se u tome što omogućavaju korisnicima platnih usluga koji imaju platne račune kod različitih pružalaca platnih usluga da na brz i jednostavan način obavljaju svoja svakodnevna plaćanja, odnosno izvrše prenos novčanih sredstava na račun primaoca plaćanja. Korisnici platnih usluga, fizička i pravna lica, obavljaju svoja plaćanja tako što pružaocu platnih usluga izdaju platni nalog (instrukciju) za izvršenje platne transakcije (uplate, prenos ili isplate novčanih sredstava), na osnovu kojeg taj pružalac izvršava platnu transakciju u sistemu u kojem učestvuje.

Platne usluge u Republici Srbiji mogu pružati isključivo pružaoci platnih usluga, a to su u skladu sa Zakonom o platnim uslugama:

1) banka;

2) institucija elektronskog novca;

3) platna institucija;

4) Narodna banka Srbije;

5) Uprava za trezor ili drugi organi javne vlasti u Republici Srbiji, u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim zakonom;

6) javni poštanski operator sa sedištem u Republici Srbiji, osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge.

U Republici Srbiji postoji osam platnih sistema. Narodna banka Srbije je operator sledećih platnih sistema:

 1. RTGS platni sistem Narodne banke Srbije;
 2. Kliring platni sistem Narodne banke Srbije;
 3. Međubankarski kliring sistem u devizama Narodne banke Srbije:
 4. Međunarodni kliring u devizama Narodne banke Srbije;
 5. DinaCard kliring sistem;
 6. IPS platni sistem Narodne banke Srbije.

Udruženje banaka Srbije (UBS) je operator sledećih platnih sistema:

 1. Kliring čekova UBS;
 2. Kliring direktnih zaduženja UBS.

Stabilnost finansijskog sistema jedne države u mnogome zavisi od pravilnog funkcionisanja platnog sistema. Bezbednost pri izvršavanju transakcije, kontinuitet raspoloživosti platnog sistema prema korisnicima, brzina prenosa novčanih sredstava i izvršavanje transakcija po prihvatljivim cenama predstavljaju značajne pokazatelje pravilnog rada platnog sistema, bez kojih je nemoguće obezbediti adekvatno funkcionisanje finansijskog sistema jedne države.