Informacija o kretanju kamatne stope na prekoračenje po tekućem računu

24.02.2014. 

Kao deo inicijative za opšte sniženje cena bankarskih proizvoda, ne ulazeći pri tome u poslovnu politiku banaka, Narodna banka Srbije objavljuje podatke po pojedinačnim bankama o troškovima korišćenja dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima.

Objavljivanjem ovih podataka Narodna banka Srbije želi da građanima omogući da se na transparentan način upoznaju s javno dostupnim podacima i da na osnovu toga uporede banke i naprave adekvatan izbor bankarskog proizvoda koji odgovara njihovim potrebama i mogućnostima.

Doprinoseći i na taj način pozitivnoj konkurenciji na bankarskom tržištu, Narodna banka Srbije podseća da je svojom inicijativom uticala na optimiziranje nivoa kamatnih stopa na štednju radi smanjenja cene izvora sredstava, što je omogućilo započeti pad kamatnih stopa na plasmane banaka i povećalo dostupnost finansijskih sredstava privredi i građanima.

25.02.2014.

Kamatne stope objavljene na osnovu izveštaja koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije

26.02.2014.

Banke mogu efikasno i bez troškova da smanje kamate na prekoračenja po tekućem računu – Izjava guvernera Jorgovanke Tabaković

 

27. 01. 2023. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - decembar 2022.

Preuzmite tabelu: Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva

Preuzmite tabelu: Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva

Arhiva pregleda kamatnih stopa