Polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu

U skladu sa Odlukom o posrednicima društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje usluga pružanja informacija o tom fondu, Narodna banka Srbije dva puta godišnje organizuje polaganje stručnog ispita za obavljanje usluga pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i podele prospekata, s tim da po potrebi ispit može biti organizovan i u vanrednom roku.

Kandidat se prijavljuje za polaganje stručnog ispita u roku koji se pre svakog polaganja ispita objavljuje na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, dostavljanjem prijave sa kompletnom dokumentacijom na adresu: Narodna banka Srbije, Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Kralja Petra 12, 11000 Beograd (sa naznakom: Grupa za stručne ispite).

Informacije o stručnom ispitu

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita za obavljanje usluga pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i podele prospekata, kandidat podnosi:

  1. dokaz o završenoj školi, odnosno fakultetu, a ako je završio školu, odnosno fakultet u inostranstvu, kandidat podnosi i dokaz o nostrifikaciji isprave o završenoj školi, odnosno fakultetu nadležne agencije u Republici Srbiji, u skladu sa zakonima kojima se uređuje srednje, odnosno visoko obrazovanje, odnosno dokaz da je započet postupak nostrifikacije te isprave kod nadležne agencije;
  2. dokaz o radnom iskustvu – potvrdu poslodavca o radnom angažovanju, biografiju sa izjavom o poslovima koje je obavljao, radnu knjižicu i sl;
  3. potvrdu, odnosno uverenje nadležnog organa da mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti (nadležni privredni sud);
  4. dokaz da je uplatio naknadu propisanu odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge (10.000 dinara na račun Narodne banke Srbije br. 980- 21-70, poziv na broj 9-0600-67-JMBG / umesto ove slovne oznake upisujete vaš jedinstveni matični broj ili matični broj privrednog subjekta uplatioca);
  5. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama prema tarifnom br. 1 iznos od 330 dinara i prema tarifnom br. 9 iznos od 570 dinara. Uplata se vrši na uplatni račun javnih prihoda br. 840-742221843-57 (Svrha uplate: Republička administrativna taksa.

Komisija od kandidata može zahtevati dostavljanje i drugih podataka i dokumentacije.

Dokumentacija se dostavljau originalu ili u overenoj kopiji i ne može biti starija od šest meseci na dan dostavljanja prijave.

Dokumentacija mora biti na srpskom jeziku, a ako je na stranom jeziku, uz original ili overenu kopiju dokumenta dostavlja se i njegov prevod na srpski jezik koji je overio sudski tumač.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidat koji nije položio stručni ispit uz prijavu za ponovno polaganje stručnog ispita za obavljanje usluga pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i podele prospekata, podnosi sledeću dokumentaciju:

  1. potvrdu, odnosno uverenje nadležnog organa da mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti (nadležni privredni sud);
  2. dokaz da je uplatio naknadu propisanu odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge (5.000 dinara na račun Narodne banke Srbije br. 980- 21-70, poziv na broj 9-0600-68-JMBG / umesto ove slovne oznake upisujete vaš jedinstveni matični broj ili matični broj privrednog subjekta uplatioca);
  3. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama prema tarifnom br. 1 iznos od 330 dinara Uplata se vrši na uplatni račun javnih prihoda br. 840-742221843-57 (Svrha uplate: Republička administrativna taksa.

Komisija od kandidata može zahtevati dostavljanje i drugih podataka i dokumentacije.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili u overenoj kopiji i ne može biti starija od šest meseci na dan dostavljanja prijave.

Dokumentacija mora biti na srpskom jeziku, a ako je na stranom jeziku, uz original ili overenu kopiju dokumenta dostavlja se i njegov prevod na srpski jezik koji je overio sudski tumač.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Na polaganje stručnog ispita neophodno je poneti ličnu kartu (ili pasoš) i pribor za pisanje.

Kandidat koji nije polagao stručni ispit iz opravdanih razloga (bolest, službeni put i sl) može, najkasnije sedam dana od dana održavanja tog ispita, Komisiji podneti molbu (pismenu ili putem elektronske pošte) da mu se uplaćena sredstva (dokaz o uplati naknade propisane odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge, kao i republičku administrativnu taksu u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse) prihvate za sledeći ispitni rok, sa obrazloženjem i dokazima o opravdanosti odsustva sa stručnog ispita.

Za sve dodatne informacije obratite se Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja – Grupa za sprovođenje stručnih ispita za sticanje zvanja u delatnosti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova na telefon: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212 ili na imejl-adresu: ispit.osiguranje@nbs.rs.