Saveti zainteresovanima za članstvo u dobrovoljnom penzijskom fondu

 • Ulaganje u dobrovoljni penzijski fond predstavlja vid štednje kojim se ostvaruje dodatna penzija. Redovna penzija ni na koji način nije vezana za ta ulaganja.
 • Štednja u fondu nije vezana za radni odnos korisnika. Na taj način mogu da štede i lica koja nisu u radnom odnosu.
 • Sredstva u penzijski fond mogu uplaćivati i treća lica u ime i za račun korisnika, na primer roditelji za svoju decu. 
 • Fond može da počne s radom po odobrenju Narodne banke Srbije. Fondovi se, između ostalog, razlikuju po visini naknada koje naplaćuju za svoje usluge. 
 • Imovina fonda je u svojini članova fonda i odvojena je od imovine društva za upravljanje. Društvo za upravljanje isključivo obavlja delatnost organizovanja i upravljanja fondom. 
 • Društvo za upravljanje ne može nuditi povlastice poslodavcu ili sindikatu s ciljem podsticanja zaposlenih da se pridruže određenom penzijskom planu. 
 • Postoji mogućnost da poslodavac, kao organizator penzijskog plana, uplaćuje doprinose za svoje zaposlene. Poslodavac je dužan da zaposlenima obezbedi ravnopravne uslove za članstvo. Penzijski doprinos za penzijski plan može se odbijati od zarade samo uz odobrenje zaposlenog. 
 • Prospekt treba pažljivo čitati. On sadrži informacije o fondu i društvu koje tim fondom upravlja. Prospekt se izdaje uz saglasnost Narodne banke Srbije i prilikom potpisivanja ugovora član potpisuje i izjavu da „u potpunosti razume prospekt fonda, kao i naknade koje se naplaćuju“. 
 • Sve usluge koje društvo za upravljanje pruža članovima fonda naplaćuju se tako da je važno obratiti pažnju na naknade. U prospektu fonda je objavljen maksimum naknada koje društvo za upravljanje naplaćuje za svoje usluge. 
 • Pravilima poslovanja društva za upravljanje propisan je minimum iznosa za uplatu u dobrovoljni penzijski fond. 
 • Ukoliko prestanete da uplaćujete doprinose, i dalje ostajete član fonda, a vaša sredstva se i dalje investiraju. 
 • Vrednost investicione jedinice objavljuje se najmanje jednom nedeljno u dnevnim novinama i svakodnevno na internet stranici društva za upravljanje. Na osnovu vrednosti investicione jedinice mogu se pratiti rezultati investiranja društva za upravljanje. Prethodne rezultate ulaganja ne treba uzimati kao jedine pokazatelje budućih rezultata. 
 • U zavisnosti od ulaganja, fondovi imaju različite stope prinosa. Ukoliko član nije zadovoljan poslovanjem fonda u koji uplaćuje doprinos, u svakom trenutku svoja sredstva može prebaciti u neki drugi fond. 
 • Za prebacivanje sredstava iz jednog u drugi penzijski fond, sem stvarnih troškova koji su potrebni da bi se prenos izvršio, ne plaća se nikakva dodatna naknada. 
 • Iznos akumuliranih sredstava na individualnom računu određuje se na osnovu iznosa doprinosa, prinosa od ulaganja koje je prihodovao fond, kao i od naknada društva za upravljanje, koje su odbitna stavka individualnog računa. 
 • Sredstva fonda ulažu se u skladu sa investicionim politikama fondova koje društva za upravljanje objavljuju na svojim internet stranicama.
 • Ukoliko članu fonda prestane radni odnos kod poslodavca koji mu je uplaćivao doprinos za penziju, njegovo članstvo se neće prekinuti. 
 • Ako član fonda promeni zaposlenje, ima pravo da bira da li će svoju imovinu preneti u fond koji je predviđen penzijskim planom novog preduzeća ili će sredstva ostaviti u fondu u kome se trenutno nalaze. 
 • Akumulirana sredstva sa svog individualnog računa član može početi da povlači s navršenih 58 godina, odnosno 53 godine ukoliko je ugovor o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu zaključen pre izmene Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima (17. maj 2011). Akumulirana sredstva mogu se povući jednokratnom isplatom (najviše do 30% ukupne sume na individualnom računu), programiranom isplatom, kupovinom anuiteta ili kombinacijom ovih načina. 
 • Član fonda trebalo bi da odredi na koga će se preneti novac u slučaju njegove smrti. Ako se to ne definiše, stanje na računu postaje deo zaostavštine.