31.05.2024.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromesečju 2024. godine iznosio je 4,7% međugodišnje i nešto je viši u odnosu na fleš procenu, koja je iznosila 4,6% međugodišnje.
Industrijska proizvodnja u periodu januar–april 2024. godine ostvarila je međugodišnji rast od 2,9%, vođena rastom sektora rudarstva (6,1%) i prerađivačke industrije (3,9%), dok je u sektoru energetike zabeležen pad (–3,3%), delom i zbog baznog efekta.

Posmatrano samo u aprilu 2024, industrijska proizvodnja je povećana za 2,9% međugodišnje, čemu su takođe doprineli rast prerađivačke industrije (6,6% međugodišnje) i rudarstva (5,3% međugodišnje). Nasuprot tome, proizvodnja u sektoru energetike u aprilu je međugodišnje smanjena za 15,0%. U okviru prerađivačke industrije, rast je zabeležen u čak 20 od 24 grane, pri čemu je najveći pozitivan doprinos potekao od proizvodnje metalnih proizvoda, računara i elektronskih proizvoda, kao i od prehrambene industrije, dok je najveći negativan doprinos potekao od proizvodnje derivata nafte, s obzirom na to da je remont rafinerije u Pančevu trajao i tokom aprila.

Promet u trgovini na malo u aprilu 2024, u odnosu na isti mesec prethodne godine, realno je veći za 11,1%, dok je u periodu januar–april realno povećanje prometa iznosilo 8,0% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista u aprilu je međugodišnje posmatrano viši za 7,1%, a ukupan broj noćenja turista za 9,1%. U periodu januar–april 2024, ukupan broj dolazaka turista viši je za 9,0% međugodišnje, a broj noćenja turista za 6,3% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz izražen u evrima u aprilu je porastao za 10,1% međugodišnje, dok je robni uvoz izražen u evrima veći za 15,8% međugodišnje. U okviru robnog izvoza beleži se dalji rast izvoza prerađivačke industrije i poljoprivrede, a oporavio se i izvoz rudarstva, dok je, s druge strane, rast robnog uvoza rezultat višeg uvoza kapitalnih proizvoda i proizvoda namenjenih potrošnji.

Prema podacima dobijenim iz Ankete o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti je u T1 2024. iznosila 9,4% i bila je niža za 0,6 procentnih poena u odnosu na T1 2023. godine, dok je u istom periodu stopa zaposlenosti povećana za 1,4 procentna poena i iznosila je 50,9%, što je njen najviši nivo do sada.

Kabinet guvernera