02.07.2024.

Osetan porast broja ugovora zaključenih na daljinu

U prvom tromesečju 2024. godine zaključeno je 58.920 finansijskih ugovora bez odlaska u banku, tj. korišćenjem mogućnosti ugovaranja na daljinu, što je za 72,5% više nego u istom periodu prethodne godine. Od pomenutog broja, 14.176 ugovora zaključeno je putem video-identifikacije korisnika – u slučaju da korisnik prvi put ugovara korišćenje usluga banke, pri čemu je broj ugovora zaključen ovim putem porastao za 184,2% u odnosu na prvo tromesečje 2023. godine. Preostali ugovori zaključeni su elektronskim putem (44.744) i to su slučajevi kada korisnik već ima zaključen poslovni odnos s pružaocem finansijskih usluga i želi da ugovori korišćenje dodatnih usluga. Ova kategorija je takođe u porastu, sa zabeleženim rastom od 53,4% u odnosu na isti period prethodne godine.

Posmatrano po vrsti finansijskog proizvoda, građani su za sve dostupne finansijske proizvode u većoj meri koristili mogućnost ugovaranja na daljinu u prvom tromesečju 2024. godine u odnosu na isto tromesečje 2023. godine. Otvoreno je za 245% (10.443 u odnosu na 3.025) više tekućih računa, štednje po viđenju / oročene štednje za 105% (6.519 u odnosu na 3.187), dozvoljenog prekoračenja računa za 97% (13.819 u odnosu na 7.018), gotovinskih kredita za 34% (22.860 u odnosu na 17.023) i ostalih usluga  za 35% (5.279 u odnosu na 3.905).

Grafički pregled podataka u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za prvo tromesečje 2024. godine dostupan je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu za statistiku platnog sistema.

 

Sektor za ekonomska istraživanja i statistiku