Stres-testovi bankarskog sistema Srbije

Narodna banka Srbije koristi makroprudencijalne stres-testove za procenu otpornosti i ranjivosti celokupnog finansijskog sistema i uticaja makroekonomskih promenljivih na stabilnost sistema, kao i na pojedinačne finansijske institucije.

Rezultati makroprudencijalnih stres-testova objavljuju se kao deo Godišnjeg izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema.

U zavisnosti od vrste analize, konačnog cilja i načina izvođenja stres-testova razlikujemo:

  • makroprudencijalne stres-testove (engl. Macroprudential/surveillance stress testing),
  • mikroprudencijalne/supervizorske stres-testove (engl. Microprudential/supervisory stress testing),
  • stres-testove za upravljanje krizom (engl. Crisis management stress testing),
  • interne stres-testove za upravljanje rizicima (engl. Stress testing as an internal risk management tool).

Makroprudencijalni stres-test ne obezbeđuje odgovor na pitanje kako će bankarski sektor funkcionisati u uslovima krize, već osvetljava ključne rizike i njihov uticaj na kapital i likvidnost. Takođe, analizira se uticaj rizika na bankarski sistem, uzimajući u obzir povratne sprege – transmisiju rizika unutar finansijskog sistema u zemlji, ali i prekogranično, i transmisiju rizika između finansijskog sektora i realne ekonomije. Rezultati stres-testova mogu biti izvor informacija za sisteme ranog upozorenja, kao i osnova za upravljanje i rešavanje krize pojedinačnih institucija.

Makroprudencijalni stres-testovi obično ne predlažu specifične mere za pojedinačnu banku, već služe kao osnova za makroprudencijalne preporuke centralnih banaka.

U procesu stres-testiranja moraju se uzeti u obzir dve značajne dimenzije:

  • bilansne pozicije na koje je usmeren stres-test,
  • stepen širenja inicijalnog šoka kroz finansijski sistem i realnu ekonomiju.

Bilansne pozicije koje mogu biti pogođene šokom nalaze se i na strani aktive (gotovina i gotovinski ekvivalenti, dati krediti i kupljene hartije od vrednosti) i na strani pasive (depoziti klijenata, dobijene kreditne linije i emitovane hartije od vrednosti). Imajući u vidu strukturu rizika kojima su izložene banke u svom poslovanju, kreditni rizik i rizik likvidnosti zauzimaju najznačajnija mesta.

Makroprudencijalni stres-testovi koji se koriste u Narodnoj banci Srbije trenutno omogućavaju:

  • merenje otpornosti bankarskog sektora i pojedinačnih banaka na rast kreditnog rizika koji je rezultat nepovoljnih makroekonomskih kretanja;
  • merenje rizika likvidnosti usled gubitka poverenja deponenata i nepovoljnih makroekonomskih uslova;
  • primenu mrežnog modeliranja u oceni sistemskog rizika bankarskog sektora i sistemskog značaja pojedinačne finansijske institucije;
  • kompozitnu ocenu rizičnosti pojedinačnih banaka.