Visina troškova i naknada koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo – za fizička lica

Narodna banka Srbije je objedinila podatke o troškovima i naknadama koje naplaćuju institucije koje obavljaju poslove prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo – za fizička lica, i to tabelarno, za deset država koje predstavljaju reprezentativne primere kada je u pitanju slanje novca iz Republike Srbije u inostranstvo, odnosno prijem novca iz inostranstva u Republici Srbiji.

Izvor podataka su institucije koje za fizička lica vrše prijem novca iz inostranstva, odnosno slanje novca u inostranstvo (banke, platne institucije i JP „Pošta Srbije”), pri čemu su prikazani podaci za opciju kada pošiljalac snosi troškove (opcija OUR), i to:

 • za banke preko otvorenog računa u banci (pošiljaoca i primaoca novca);
 • za platne institucije putem usluge Western Union, MoneyGram, RIA Money Transfer i Small World Financial Services;
 • za JP „Pošta Srbije” putem međunarodne poštanske uputnice.

Napominjemo da su navedeni pregledi, trenutno, isključivo informativnog karaktera, zbog čega Narodna banka Srbije ne može odgovarati za tačnost prikazanih podataka, iako će nastojati da od pružalaca platnih usluga, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, pribavlja ažurirane podatke. Za precizne podatke, odnosno naknade, troškove i ostale uslove u vezi sa obavljanjem poslova prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo za fizička lica – neophodno je kontaktirati s konkretnim pružaocem platnih usluga.

Narodna banka Srbije propisuje listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom i na svojoj internet prezentaciji objavljuje uporedive podatke o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima platnih usluga (najmanje za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga) – koji se mogu pogledati ovde. Cilj je da se omogući transparentan prikaz naknada povezanih s platnim računom, kao i da se korisnicima platnih usluga obezbedi da na jednostavan i lak način uporede visine naknada kod različitih pružalaca platnih usluga.

Posebno skrećemo pažnju da bi pre prijema, odnosno slanja novca trebalo voditi računa o sledećem:

 • pri utvrđivanju iznosa ukupnih troškova, postoji mogućnost da nisu u potpunosti obuhvaćeni troškovi korespondentskih banaka;
 • troškovima konverzije (ako je potrebno izvršiti slanje ili prijem novca u drugoj valuti);
 • u slučaju da nije predviđena mogućnost konverzije, klijent može da obavi menjačke poslove po kursu koji pružalac platnih usluga primenjuje za menjačke poslove na taj dan;
 • postoji mogućnost da očekivano vreme transfera novca od pošiljaoca do primaoca bude kraće ili duže od vremena prikazanog u tabelama, pri čemu bi, takođe, trebalo imati u vidu da li je transakcija inicirana radnim danima u radno vreme ili posle radnog vremena, vikendom ili praznikom;
 • postoji mogućnost da institucije dodatno naplaćuju izvršenje po hitnom nalogu, odnosno istog dana ili na određeni dan, kao i da tarifa može da važi do određenog sata u toku dana, a nakon toga se dodatno naplaćuje;
 • u kojoj valuti se vrši uplata/isplata, koji kurs institucija primenjuje (npr. srednji kurs Narodne banke Srbije, prodajni kurs banke ili sl.);
 • da li postoji ograničen iznos pri obavljanju transfera;
 • raspitati se o svim načinima prijema/slanja novca koji pruža institucija (npr. osim transfera novca preko otvorenog računa, moguće je obaviti transfer novca i putem servisa Western Union, MoneyGram, RIA Money Transfer i Small World Financial Services;
 • informisati se da li je, u međuvremenu, izmenjena tarifa naknada pružalaca ovih platnih usluga na osnovu kojih finansijske institucije naplaćuju naknade i troškove za poslove prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo.

Nominalni iznosi u tabelama iskazani su u dinarima (RSD), osim ako iza nominalnog iznosa nije navedena valuta (EUR, CHF, GBP, USD, CAD). Nominalni iznosi iskazani u dinarima utvrđeni su na osnovu srednjeg kursa Narodne banke Srbije na dan 16. decembra 2019. godine, osim ako nije drukčije navedeno.

Za sve države važe pravila iz tarifa naknada pružalaca tih usluga, koje su, na osnovu njihovih informacija, uporedno prikazane u sledećim tabelama.