Prošireni opšti sistem za diseminaciju podataka (e-GDDS)

Od maja 2009. godine Republika Srbija je član opšteg sistema za diseminaciju (dostavljanje) podataka (General Data Dissemination System – GDDS) Međunarodnog monetarnog fonda, odnosno član proširenog opšteg sistema diseminacije podataka (Enhanced General Data Dissemination System – e-GDDS) od 2015. godine.

Sistem e-GDDS zamenio je i nasledio GDDS, te predstavlja strukturirani sistem koji ima za cilj unapređenje kvaliteta i diseminacije podataka iz oblasti ekonomske, finansijske i sociodemografske statistike država članica Međunarodnog monetarnog fonda. Ovaj sistem je osnova za dostizanje viših statističkih standarda diseminacije podataka (SDDS i SDDS+).

U okviru e-GDDS zemlje članice Fonda objavljuju metapodatke, odnosno sistematične i deskriptivne informacije o sadržaju i organizaciji podataka, kao i o konceptu, izvorima i metodama njihovog prikupljanja i obrade. Skupovi metapodataka su podeljeni u sledeće kategorije:

  • realni sektor (nacionalni računi, cene, proizvodnja, tržište rada), 
  • fiskalni sektor,
  • finansijski sektor, 
  • spoljni sektor, 
  • socio-demografski podaci (broj stanovnika, zdravstvo, obrazovanje, siromaštvo).

U saradnji Republičkog zavoda za statistiku, Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija i Beogradske berze, u okviru e-GDDS, izrađena je nacionalna stranica sumarnih podataka (National Summary Data Page – NSDP) za Republiku Srbiju, koja je postavljena na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Stranica primenjuje standardizovani sistem za razmenu podataka i metapodataka (Statistical Data and Metadata Exchange – SDMX) u nastojanju da služi kao jedinstveno sredstvo publikovanja za glavne makroekonomske i finansijske podatke Republike Srbije.

Prezentacija Srbije u okviru e-GDDS i nacionalne stranice sumarnih podataka (NSDP) dostupna je u biltenu Međunarodnog monetarnog fonda o standardima diseminacije (Dissemination Standards Bulletin Board – DSBB), kao i na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku: