Metodološka objašnjenja i kalendar objavljivanja podataka

Statističke
oblasti
Kalendar objavljivanja podataka u 2024.
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Monetarna statistika
(M-1)

25.

26.

22.

23.

27.

24.

23.

22.

24.

22.

25.

24.

Statistika ostalih finansijskih posrednika
(T-1)

25.

/

25.

/

27.

/

/

26.

/

/

25.

/

Kamatne stope i kurs dinara
(M-1)
Kamatne stope NBS

24.

23.

22.

24.

24.

24.

24.

23.

42.

24.

22.

24.

Aktivne i pasivne kamatne stope NBS

8.

8.

8.

8.

8.

7.

8.

8.

6.

8.

8.

6.

Prosečna ponderisana stopa na repo aukcijama NBS

25.

26.

25.

25.

24.

25.

25.

26.

25.

25.

25.

25.

Kamatne stope banaka na kredite i depozite za stanovništvo i nefinansijski sektor

29.

28.

26.

26.

29.

26.

26.

27.

26.

25.

27.

27.

Kamatne stope na hartije od vrednosti

25.

26.

25.

25.

24.

25.

26.

25.

25.

25.

25.

25.

Kursevi dinara prema stranim valutama - kraj i prosek perioda

3.

1.

1.

1.

7.

3.

1.

1.

2.

1.

1.

2.

Statistika ekonomskih odnosa sa inostranstvom
Platni bilans
(M-2)

18.

14.

20.

18.

15.

19.

18.

14.

19.

17.

13.

18.

Bilans usluga i turizam
(M-2)

25.

21.

27.

25.

22.

26.

25.

21.

26.

24.

20.

25.

Strane direktne investicije
(T-1)

/

/

29.

/

/

28.

/

/

30.

/

/

30.

Međunarodna investiciona pozicija
(T-1)

/

/

29.

/

/

28.

/

/

30.

/

/

30.

Spoljni dug
(T-1)

/

/

29.

/

/

28.

/

/

30.

/

/

30.

Izveštaj zvaničnih deviznih rezervi i devizne likvidnosti
(M-1)

31.

29.

29.

30.

31.

28.

31.

30.

30.

31.

29.

30.

Devizne rezerve
(M-1)

25.

26.

22.

23.

27.

24.

23.

22.

24.

22.

25.

24.

Obaveze banaka prema inostranstvu
(M-1)

25.

26.

22.

23.

27.

24.

23.

22.

24.

22.

25.

24.

Devizno tržište
(M-1)

25.

26.

25.

25.

24.

25.

25.

26.

25.

25.

25.

24.

Napomena:
M-1 i M-2 se odnose na mesečne podatke koji se objavljuju za prethodni mesec, odnosno za prethodna dva meseca.
T-1 se odnosi tromesečne podatke koji su objaljuju za prethodno tromesečje.