Uslovi za otvaranje predstavništva

Strana banka može da na teritoriji Republike Srbije otvori svoje predstavništvo radi obavljanja istraživanja tržišta i predstavljanja banke.

Na otvaranje predstavništva strane banke u Republici Srbiji primenjuju se odredbe Zakona o bankama i Odluke o bližim uslovima i načinu davanja i oduzimanja saglasnosti za otvaranje predstavništva strane banke u Republici Srbiji (''Službeni glasnik RS'', br.114/2012).

Prema odredbama Zakona, predstavništvo strane banke registruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, a na osnovu saglasnosti Narodne banke Srbije.

Zahtev za dobijanje saglasnosti, koji strana banka dostavlja Narodnoj banci Srbije, sadrži:

 • naziv, sedište i adresu strane banke;
 • naziv, sedište i adresu predstavništva koje se otvara; 
 • podatke o licu odgovornom za rad predstavništva koje se otvara i podatke o broju lica koja će biti zaposlena u tom predstavništvu.

Uz zahtev, strana banka treba da priloži: 

 • potvrdu regulatornog tela države porekla da ima dozvolu za rad i ovlašćenje potrebno za otvaranje predstavništva u Republici Srbiji ili dokaz da takvo ovlašćenje nije potrebno prema propisima te države;
 • podatke o svom nazivu, pravnom statusu i sedištu; 
 • kopiju svog osnivačkog akta; 
 • podatke o svom finansijskom stanju (finansijski izveštaj s mišljenjem ovlašćenog revizora za prethodnu poslovnu godinu); 
 • odluku svog nadležnog organa o otvaranju predstavništva; 
 • odluku o imenovanju lica odgovornog za rad predstavništva i ovlašćenje za to lice; 
 • podatke o poslovnom imenu i sedištu predstavništva; 
 • predlog aktivnosti i program rada predstavništva; 
 • podatke o rukovodstvu predstavništva s biografijom lica odgovornog za rad predstavništva; 
 • overenu izjavu kojom potvrđuje da preuzima obaveze koje proisteknu iz poslovanja njenog predstavništva.

Navedeni uslovi propisani su Odlukom o bližim uslovima i načinu davanja i oduzimanja saglasnosti za otvaranje predstavništva strane banke u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 114/2012), koja se primenjuje od 5. decembra 2012. godine.

Strana banka podnosi prijavu za upis svog predstavništva u Registar privrednih subjekata u roku od 30 dana od dana dobijanja saglasnosti Narodne banke Srbije. Predstavništvo strane banke rešenje o upisu u Registar dostavlja Narodnoj banci Srbije u roku od pet dana od dana prijema tog rešenja, a odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji za strano fizičko lice odgovorno za rad predstavništva u roku od pet dana od dana pribavljanja tog odobrenja od nadležnog organa.

Predstavništvo strane banke dužno je da Narodnoj banci Srbije podnese izveštaj o radu u protekloj godini do 31. marta tekuće godine, kao i da bez odlaganja obavesti o svim promenama značajnim za rad predstavništva.