Osnovni elementi ugovora

Sadržina i forma ugovora o lizingu

Pored osnovnih elemenata koje mora sadržati svaki ugovor, ugovor o finansijskom lizingu obavezno sadrži sledeće elemente:

 • nabavnu vrednost predmeta lizinga - vrednost po kojoj je davalac lizinga stekao pravo svojine nad predmetom lizinga,
 • ukupan iznos lizing naknade koju plaća primalac lizinga,
 • iznos pojedinačnih rata lizing naknade i njihovu strukturu, njihov broj i vreme plaćanja,
 • rok na koji je ugovor zaključen, mesto, rok, način i uslove isporuke predmeta lizinga,
 • način i uslove prenosa svojine nad predmetom lizinga, odnosno i način i uslove produženja roka trajanja ugovora.

Ugovor o finansijskom lizingu koji se zaključuje sa primaocem - fizičkim licem (uključujući preduzetnike i poljoprivrednike), mora da sadrži i podatke o:

 • bruto nabavnoj vrednosti predmeta lizinga (zbir nabavne vrednosti i obračunatog poreza na dodatu vrednost);
 • iznosu učešća (iznos koji primalac lizinga plaća davaocu lizinga i koji se iskazuje u odnosu na bruto nabavnu vrednost predmeta lizinga);
 • iznosu neto finansiranja (razlika između bruto nabavne vrednosti predmeta lizinga i učešća);
 • preostaloj vrednosti predmeta lizinga (deo iznosa neto finansiranja za koji je ugovorom predviđeno da se ne otplaćuje kroz rate, već odjednom, posle isteka perioda na koji je ugovor zaključen ako je ugovorom predviđeno pravo korisnika da otkupi predmet lizinga);
 • kod lizinga indeksiranog u stranoj valuti – valuti u kojoj se vrši indeksacija, kao i naznaku da se i  pri utvrđivanju iznosa neto finansiranja i pri utvrđivanju iznosa svake rate lizing naknade primenjuje zvanični srednji kurs;
 • visini nominalne godišnje kamatne stope uz određenje da li je fiksna ili promenljiva, a, ako je promenljiva – o  elementima na osnovu kojih se određuje (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cena i dr.), njihovoj visini  u vreme zaključenja ugovora, periodima u kojima će se menjati, kao  io  fiksnom element ako je ugovoren;
 • efektivnoj kamatnoj stopi i ukupnom iznosu koji primalac lizinga  treba da plati a izračunat je na dan zaključenja ugovora;
 • o obavezi osiguranja predmeta lizinga;
 • uslovima i načinu prevremene otplate i visini naknade u vezi s tim;
 • metodu koji se primenjuje kod obračuna kamate (konformni, proporcionalni i dr.);
 • kamatnoj stopi koja se primenjuje u slučaju docnje 12) vrsti i visini svih naknada koje padaju na teret primaoca lizinga, uz određenje da li su fiksne ili promenljive, a ako su promenljive – o periodima  u kojima će ih davalac lizinga menjati, kao i  o vrsti i visini drugih troškova (porezi, naknade nadležnim organima i dr.);
 • vrstama sredstava obezbeđenja, mogućnosti za njihovu zamenu tokom perioda otplate predmeta lizinga, kao i uslovima aktiviranja tih sredstava u slučaju neizmirivanja obaveza;
 • tome da li je predviđeno pravo davaoca lizinga da proda predmet lizinga;
 • uslovima, postupku i posledicama raskida ugovora o lizingu,  uključujući  i podatke  o uslovima i načinu ustupanja potraživanja u slučaju neizmirenja obaveza;
 • pravu korisnika na odustanak od ugovora, uslovima i načinu odustanka;
 • pravu na prigovor i mogućnosti pokretanja postupka posredovanja radi vansudskog rešavanja spornog odnosa;
 • adresi Narodne banke Srbije kao organa koji vrši kontrolu davalaca lizinga.

Ugovor o lizingu mora biti zaključen u pisanoj formi.

Pojmovi:

Lizing naknada je naknada koju primalac lizinga plaća davaocu lizinga za korišćenje predmeta lizinga. Njena visina utvrđuje se na osnovu iznosa koji je davalac lizinga platio za sticanje svojine na pedmetu lizinga, uvećanog za kamatu i druge troškove koje, u skladu sa uovorom o lizingu, primalac lizinga plaća davaocu lizinga.

Godišnja efektivna kamatna stopa iskazuje ukupne troškove koje po osnovu ugovora o lizingu plaća primalac  lizinga  pri čemu su ti troškovi izraženi kao procenat ukupnog iznosa neto finansiranja na godišnjem nivou.

Pri zaključivanju ugovora o lizingu, davalac lizinga dužan je da uz ugovor  primaocu lizinga uruči primerak plana otplate lizinga i pregleda obaveznih elemenata lizinga (sadrži osnovne podatke o lizingu, a koji se smatraju sastavnim delovima ugovora).

Sadržina pregleda obaveznih elemenata lizinga  i plana otplate lizinga bliže je određena Odlukom o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku objavljenoj na sajtu Narodne banke Srbije.

PRE POTPISIVANjA UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU KORISNIK LIZINGA TREBA DETALjNO PROUČITI NjEGOV SADRŽAJ I ZAHTEVATI OD DAVAOCA LIZINGA DODATNA OBJAŠNjENjA ZA SVE ODREDBE UGOVORA KOJE NE RAZUME U POTPUNOSTI.