Prigovor na rad društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

1. Podaci o korisniku

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću,

  1. potvrđujem da su svi odgovori na pitanja sadržani u ovom prigovoru istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la bilo koju informaciju koja bi mogla uticati na odluku Narodne banke Srbije u postupku po prigovoru na rad davaoca finansijskih usluga;
  2. obavezujem se da ću Narodnu banku Srbije odmah obavestiti o svim promenama koje bi mogle uticati na njeno postupanje po prigovoru na rad davaoca finansijskih usluga.

Ako kao fizičko lice podnosim prigovor,

  1. potvrđujem da sam saglasan/saglasna da Narodna banka Srbije, u postupku po prigovoru na rad davaoca finansijskih usluga, vrši obradu mojih podataka o ličnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti i drugim propisima;
  2. upoznat/a sam i saglasan/saglasna s time da je svrha prikupljanja i dalje obrade ovih podataka rešavanje mog spornog odnosa s davaocem finansijskih usluga i utvrđivanje da li se ovaj davalac pridržavao odredaba zakona i drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, opštih uslova poslovanja i dobrih poslovnih običaja koji se odnose na te usluge, kao i obaveza iz ugovora zaključenog sa mnom, te da će ih Narodna banka Srbije u tu svrhu obrađivati (prikupljati, umnožavati, kopirati, prenositi, pretraživati, razvrstavati, pohranjivati, razdvajati, ukrštati, objedinjavati, i sl), koristiti i čuvati u elektronskom obliku i štampanim kopijama, odnosno na drugi pogodan i uobičajen način;
  3. upoznat/a sam i saglasan/saglasna s time da za navedene svrhe podatke mogu koristiti zaposleni u Narodnoj banci Srbije, kao i druga lica u skladu sa zakonom;
  4. upoznat/a sam s time da Narodna banka Srbije ove podatke pribavlja radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti uređenih zakonima kojima se uređuju ove usluge, kao i propisima donetim na osnovu ovih zakona;
  5. upoznat/a sam s time da bi se opoziv pristanka na obradu ovih podataka smatrao povlačenjem prigovora, čija je posledica okončanje postupka po prigovoru pred Narodnom bankom Srbije.

Napomena:

- Ako navedete svoju imejl adresu odgovor će vam biti upućen imejlom.

Sva polja označena sa * su obavezna.
 

 


[1] Odgovor je DA ako se spor trenutno vodi ili je već pravnosnažno okončan.

[2] Navesti koncizno koji su razlozi za podnošenje prigovora, tj. šta se prigovorom zahteva

[3] Potrebno je označiti polje  ispred dokumentacije koja se prilaže uz prigovor.

Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti Info-centru Narodne banke Srbije na 0800 111 110