Prigovor na rad davaoca usluge osiguranja

1. Podaci o korisniku

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću,

  1. potvrđujem da su svi odgovori na pitanja sadržani u ovom prigovoru istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la bilo koju informaciju koja bi mogla uticati na odluku Narodne banke Srbije u postupku po prigovoru na rad davaoca finansijskih usluga;
  2. obavezujem se da ću Narodnu banku Srbije odmah obavestiti o svim promenama koje bi mogle uticati na njeno postupanje po prigovoru na rad davaoca finansijskih usluga.
  3. upoznat/a sam s time da Narodna banka Srbije neće uzeti u obzir razmatranje prigovore iz čije sadržine jasno proizlazi da njegov cilj nije zaštita prava i interesa korisnika koji je podneo prigovor, odnosno ako korisnik zloupotrebljava pravo na prigovor, naročito zbog toga što prigovor ima nerazumnu, neozbiljnu ili uvredljivu sadržinu.

Ako kao fizičko lice podnosim prigovor,

  1. potvrđujem da sam saglasan/saglasna da Narodna banka Srbije, u postupku po prigovoru na rad davaoca finansijskih usluga, vrši obradu mojih podataka o ličnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti i drugim propisima;
  2. upoznat/a sam i saglasan/saglasna s time da je svrha prikupljanja i dalje obrade ovih podataka rešavanje mog spornog odnosa s davaocem finansijskih usluga i utvrđivanje da li se ovaj davalac pridržavao odredaba zakona i drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, opštih uslova poslovanja i dobrih poslovnih običaja koji se odnose na te usluge, kao i obaveza iz ugovora zaključenog sa mnom, te da će ih Narodna banka Srbije u tu svrhu obrađivati (prikupljati, umnožavati, kopirati, prenositi, pretraživati, razvrstavati, pohranjivati, razdvajati, ukrštati, objedinjavati, i sl), koristiti i čuvati u elektronskom obliku i štampanim kopijama, odnosno na drugi pogodan i uobičajen način;
  3. upoznat/a sam i saglasan/saglasna s time da za navedene svrhe podatke mogu koristiti zaposleni u Narodnoj banci Srbije, kao i druga lica u skladu sa zakonom;
  4. upoznat/a sam s time da Narodna banka Srbije ove podatke pribavlja radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti uređenih zakonima kojima se uređuju ove usluge, kao i propisima donetim na osnovu ovih zakona;
  5. upoznat/a sam s time da bi se opoziv pristanka na obradu ovih podataka smatrao povlačenjem prigovora, čija je posledica okončanje postupka po prigovoru pred Narodnom bankom Srbije.
Sva polja označena sa * su obavezna.
 

 


[1] Odgovor je DA ako se spor trenutno vodi ili je već pravnosnažno okončan.

[2] Navesti koncizno koji su razlozi za podnošenje prigovora, tj. šta se prigovorom zahteva

[3] Potrebno je označiti polje  ispred dokumentacije koja se prilaže uz prigovor.

Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti Info-centru Narodne banke Srbije na 0800 111 110