Biblioteka

Biblioteka je osnovana 1928. godine u okviru Odeljenja za ekonomska izučavanja Narodne banke Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Njenom knjižnom fondu kasnije su dodate i zbirke Ministarstva finansija i Državne investicione banke. Kao fondove od posebnog značaja, Biblioteka čuva finansijske i statističke izveštaje Uprave fondova, godišnje izveštaje, zbornike i zakone Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije, Narodne banke Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca i Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Pored toga, Biblioteka čuva i originalna izdanja Srpskih novina (od 1871. do 1918), Narodnih novina (od 1919. do 1941), kao i sva službena glasila FNRJ, SFRJ, SRJ, SCG i RS.

Biblioteka poseduje obimnu domaću i stranu stručnu literaturu iz oblasti makroekonomije i mikroekonomije, monetarne i fiskalne politike, bankarstva, finansija, računovodstva i revizije, menadžmenta, marketinga, statistike, prava, istorije i sociologije.

Biltenima prinovljenih knjiga i primljenih časopisa Biblioteka redovno informiše korisnike o nabavljenim publikacijama, a selektivnom bibliografijom članaka korisnike upoznaje sa aktuelnom građom iz serijskih publikacija.

U okviru programa pomoći za region jugoistočne Evrope – The World bank IFC/SEAD - Depositary and Regional Library Program – Svetska banka je Biblioteku Narodne banke Srbije odabrala za regionalnu biblioteku. Taj status podrazumeva nabavku, posebnu obradu i čuvanje publikacija Svetske banke, kao i obavezu da ta izdanja učini dostupnim najširem krugu korisnika.

Korisnici knjižnog fonda Biblioteke su prvenstveno zaposleni u Narodnoj banci Srbije, kao i zaposleni u drugim bankama i finansijskim institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama, naučni istraživači, profesori univerziteta i studenti.